Salta navegació principal
Certificació residu zero i malbaratament alimentari zero

Certificació residu zero i malbaratament alimentari zero

Certificació residu zero i malbaratament alimentari zero
Cap a Residu Zero

Gestió de residus

La generació de residus és un dels reptes ambientals més complicats a què s'enfronta actualment la societat. A causa del desenvolupament d'aquesta, el volum de generació de residus a escala global pateix un increment continu. L'abandonament o la gestió inadequada dels residus produeix impactes notables en els mitjans receptors i pot provocar contaminació en l'aigua, el sòl, l'aire, contribuir al canvi climàtic i afectar els ecosistemes i la salut humana. En canvi, quan els residus es gestionen de manera adequada, es poden convertir en recursos que contribueixin a l'estalvi de primeres matèries i garantir la sostenibilitat econòmica, amb un efecte positiu sobre la conservació dels recursos naturals i els ecosistemes.

Gestió de recursos i economia circular

El model de l'economia circular persegueix invertir la piràmide actual de la gestió de residus, maximitzant les accions de prevenció i valoració de residus (reutilització, reciclatge o valoració energètica). La certificació Residu Zero s'emmarca en la línia d'actuacions de l'OCDE, PNUMA, G20, PEMAR, la Unió Europea i Espanya pel que fa a l'economia circular.

El certificat d'AENOR Residu Zero reconeix aquelles organitzacions que valoritzen les diferents fraccions de residus que generen, dins l'abast definit, i eviten que tinguin com a destinació final l'eliminació en abocador.

Aquest esquema no implica la no-generació de residus, sinó una gestió organitzada que permeti reduir-ne la generació, preparar-los per ser reutilitzats i/o transformar el residu en primeres matèries, reintroduint-les en la cadena de valor.

Certificació AENOR Malbaratament Alimentari Zero

El malbaratament d'aliments és una problemàtica mundial que, a més de conseqüències ambientals, socials i econòmiques, té un gran component ètic, ja que el 9% de la població mundial pateix fam.

Així, les organitzacions i agents pertanyents a la cadena agroalimentària necessiten posar en valor els programes que duen a terme per prevenir i reduir el malbaratament de menjar.

Gestió de recursos per evitar el malbaratament d'aliments

En resposta a aquesta necessitat, dins la seva plataforma de confiança Combatre el malbaratament alimentari AENOR ofereix la nova solució Certificació del model AENOR malbaratament alimentari zero, que ajudarà les organitzacions a:

  • Transmetre confiança a clients i consumidors sobre el seu compromís i gestió del malbaratament d'aliments per mitjà d'una marca reconeguda com la marca AENOR.
  • Quantificar el residu, establir metes concretes per prevenir-lo i minimitzar-lo i avaluar l'efectivitat de la seva gestió, aconseguint així augmentar l'eficiència del seu sistema productiu i millorar els costos.
  • Alinear els seus objectius amb les estratègies europees d'economia circular.
  • Contribuir al compliment dels ODS, com l'ODS 12 "Garantir modalitats de consum i producció sostenibles", la tercera meta del qual exigeix reduir a la meitat els residus alimentaris mundials per capita en l'àmbit detallista i de consum, així com reduir les pèrdues d'aliments durant les cadenes productives i de subministrament el 2030.


Una vegada superat el procés de verificació, l'organització obté un informe de confirmació, que inclou les desviacions, observacions i oportunitats de millora resultat del procés. Així mateix, en cas de resultat satisfactori, el client obté la marca Residu Zero, juntament amb la Declaració de verificació en què s'indica el percentatge de valoració de cada fracció de residu inclosa en l'abast.

Una vegada superat amb èxit el procés d'avaluació de conformitat amb els requisits establerts, l'organització obté la marca AENOR de Malbaratament Alimentari Zero, juntament amb la declaració de verificació en què s'indiquen els percentatges de producte destinats a cada categoria d'accions per minimitzar el malbaratament.

Entre els beneficis d'aquest esquema de certificació, cal destacar l'optimització dels processos de gestió de residus disminuint els costos de gestió i obtenint un ingrés extra per la gestió d'aquests materials. A més, per a empreses certificades amb la norma ISO 14001, aporta un valor afegit d'acció concreta en matèria de residus.


Cap a Residu Zero

Els primers certificats en residu zero d'AENOR han estat atorgats a empreses del sector Retail, agroalimentari i a la indústria de l'automoció.

Malbaratament alimentari zero


Com combatre el malbaratament alimentari?


Més informació