Salta navegació principal
Certificació residu zero
Cap al residu zero

Certificació residu zero

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Gestionar adequadament els residus

La generació de residus és un dels reptes ambientals més complicats a què s'enfronta actualment la societat. A causa del seu desenvolupament, el volum de generació de residus a escala global pateix un increment continu. L'abandonament o la gestió inadequada dels residus causa impactes notables en els mitjans receptors i pot provocar contaminació a l'aigua, la terra i l'aire, contribuir al canvi climàtic i afectar els ecosistemes i la salut humana. En canvi, quan els residus es gestionen de manera adequada, es poden convertir en recursos que contribueixen a estalviar primeres matèries i garanteixen la sostenibilitat econòmica, amb un efecte positiu sobre la conservació dels recursos naturals i els ecosistemes.

El model de l'ECONOMIA CIRCULAR persegueix invertir la piràmide actual de la gestió de residus, i maximitzar les accions de prevenció i valoració de residus (reutilització, reciclatge o valoració energètica). La certificació Residu Zero s'emmarca en la línia d'actuacions de l'OCDE, PNUMA, G20, PEMAR, Unió Europea i Espanya pel que fa a l'Economia Circular.

El certificat d'AENOR Residu Zero reconeix aquelles organitzacions que valoritzen les diferents fraccions de residus que generen, dins l'abast definit, i eviten que tinguin com a destinació final l'eliminació en abocador.

Aquest esquema no implica la no generació de residus sinó una gestió organitzada d'aquests que permeti reduir-ne la generació, preparar-los per ser reutilitzats i/o transformar el residu en primeres matèries, i reintroduir-les a la cadena de valor.​

Una vegada superat el procés de verificació, l'organització obté un informe de verificació, que inclou les desviacions, observacions i oportunitats de millora resultat del procés. Així mateix, en el cas de resultat satisfactori, el client obté la marca Residu Zero, juntament amb la Declaració de verificació en la qual s'indica el percentatge de valoració de cada fracció de residu inclosa en l'abast.​

Entre els beneficis d'aquest esquema de certificació, cal destacar l'optimització dels processos de gestió de residus i la disminució dels costos de gestió d'aquests; així s'obté un ingrés extra per la gestió d'aquests materials. A més, per a empreses certificades amb l'ISO 14001 aporta un valor afegit d'acció concreta en matèria de residus.

Cap a Residu Zero

Residu Zero​


Els primers certificats en residu zero d'AENOR han estat atorgats a empreses del sector retail, agroalimentari i a la indústria de l'automoció.
Curs: Curs: El residu zero en el marc de l'economia circular

Gestió de les reclamacions