Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de medi ambient>Verificació d'emissions de GEI
Verificació reglamentària d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH)

Verificació reglamentària d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH)

Verificació reglamentària d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH)

Del Protocol de Kyoto a l'Acord de París, convertiu el compromís en oportunitat

Com a resultat dels compromisos adquirits després de l'entrada en vigor del Protocol de Kyoto (PK), les empreses espanyoles afectades pel règim de comerç de drets d'emissió de la UE (EU ETS) tenen la responsabilitat i l'obligació d'assegurar que les seves emissions es controlen de forma eficient i compleixen amb els compromisos establerts a la legislació vigent. Per fer-ho, les instal·lacions incloses han de mostrar informació de les seves emissions de gasos amb efecte d'hivernacle verificades per un organisme acreditat independent.

Després del període del PK 2008-2012, i una vegada finalitzada la fase 3 del període post Kyoto (2013-2020), el 2021 i amb l'inici de la fase 4 del període de comerç de drets d'emissió (2021-2030), les instal·lacions incloses han de presentar totes un informe verificat de les seves emissions anuals, i aquelles que reben assignació de drets gratuïts d'emissió han de verificar també el seu informe de nivells d'activitat (INA) anualment.

En virtut de tot això, AENOR fa la comprovació d'emissions i nivells d'activitat declarats per la instal·lació, estudia l'exactitud dels sistemes de seguiment aplicats i de les dades de les emissions considerades, verifica l'informe d'emissions i de nivells d'activitat realitzat per l'empresa, i emet un informe i dictamen de verificació.

La verificació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle està adreçada a instal·lacions sotmeses a comerç de drets d'emissió incloses en la Directiva de Comerç d'Emissions 2003/87/CE i les seves modificacions posteriors (generació elèctrica; Refinament de petroli; Siderúrgia; Ciment; Calç; Teules i maons; Rajoles; Vidre, frites ceràmiques, pasta de paper, paper i cartó, aviació, etc.)

Reglament d'execució (UE) 2018/2066 de la comissió de 19 de desembre de 2018, sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle en aplicació de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, modificat pel Reglament 2020/2085 de 14 de desembre de 2020,

i Reglament d'execució (UE) 2018/2067 de la Comissió de 19 de desembre de 2018, relatiu a la verificació de les dades i a l'acreditació dels verificadors de conformitat amb la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, modificat pel Reglament 2020/2084 de 14 de desembre de 2020, per al qual AENOR INTERNACIONAL es troba acreditat per ENAC.

Una vegada superat el procés de verificació, la seva organització obté un Informe i dictamen de verificació que, juntament amb l'informe d'emissions o nivells d'activitat ja verificats, haurà de presentar a l'organisme competent segons els terminis establerts regulats per la normativa nacional.

Des de l'any 2006, AENOR ha fet milers de verificacions reglamentàries. AENOR fa anualment la verificació del voltant de 300 instal·lacions.