Salta navegació principal
Certificació SQAS
Proveïdors de serveis logístics a la indústria química (SQAS)

Certificació SQAS

Certificació SQAS

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sistema d'avaluació de seguretat i qualitat per a proveïdors de serveis logístics en la indústria química.

L'esquema SQAS (Safety and Quality Assesment Systems) es basa en la comprovació del compliment de requisits de qualitat, seguretat i protecció del medi ambient definits per la indústria química per als seus proveïdors de serveis logístics.

La indústria química a Europa utilitza una àmplia gamma de serveis logístics prestats per tercers per emmagatzemar, manipular i transportar primeres matèries, productes intermedis o productes químics acabats. Les empreses químiques han de saber del cert que les operacions es fan de manera segura, segons paràmetres de qualitat i a fi de protegir el medi ambient i la seguretat i salut tant d'empleats com de ciutadans.

L'esquema SQAS és propietat de CEFIC (European Chemical Industry Council) i a través del web es poden consultar les organitzacions avaluades: http://www.sqas.org/.

Beneficis que aporta l'avaluació SQAS:

  • Es mostra el compromís de l'organització amb les seves parts interessades a través d'una eina d'avaluació comuna.
  • Es facilita la presa de decisions en la indústria química davant la contractació de serveis logístics.
  • Es fa una avaluació objectiva per part d'un tercer independent, com AENOR, amb gran experiència​ en el sector i en la normativa i la reglamentació vigents.
  • Es redueixen els costos que suposa el fet de fer múltiples avaluacions contínues per part de cada empresa química als seus proveïdors de serveis logístics.
  • Es disposa d'informació recíproca, tant per part de les operadores logístiques, que aporten els punts forts i febles obtinguts durant l'avaluació com de les empreses químiques, que poden retroalimentar-lo amb millores.

​L'avaluació SQAS és una eina perfectament compatible i amb requisits comuns amb els sistemes de gestió de la qualitat segons ISO 9001, sobre gestió mediambiental segons ISO 14001 i el sistema de gestió de la seguretat i salut al treball ISO 45001.​


​​Una avaluació de SQAS no porta a la concessió d'un certificat, ja que no implica el compliment d'uns requisits mínims, sinó el lliurament d'un informe detallat de fets amb una determinada puntuació.

L'avaluació SQAS té una validesa de 3 anys.

​AENOR disposa d'àmplia experiència contrastada en l'avaluació de l'esquema SQAS amb auditors acreditats per CEFIC, així com en la certificació de sistemes de gestió en el sector de la indústria química.​​​

​A través de la pàgina web de CEFIC es pot baixar documentació actualitzada: