Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació responsabilitat social corporativa RSC>Verificació d'informació no financera
Verificació de report reglamentari d'informació no financera segons la Llei 11/2018
Verificació d'informació no financera segons la Llei 11/2018

Verificació de report reglamentari d'informació no financera segons la Llei 11/2018

Informació verificada de forma independent. Generem confiança en la societat

La Llei 11/2018, del 28 de desembre, amb la qual es modifiquen el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de capital aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, del 2 de juliol, i la Llei 22/2015, del 20 de juliol, d'Auditoria de comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, exigeix a determinades organitzacions a reportar anualment informació no financera; és a dir, tota la informació relacionada amb el medi ambient, temes socials, el personal, el respecte dels drets humans i la lluita contra la corrupció i el suborn, així com informació sobre la mateixa societat.

A partir de l'1 de gener del 2018, tenen l'obligació de presentar l'estat d'informació no financera, individual o consolidada, les societats que compleixin els requeriments següents:

 • El nombre mitjà de treballadors que ocupa la societat o el grup, segons que correspongui, durant l'exercici és superior a 500.
 • La societat té la consideració d'entitat d'interès públic de conformitat amb la legislació d'auditoria de comptes, o, durant dos exercicis consecutius, reuneix amb data de tancament de cadascun dels exercicis, d'una manera individual o consolidada, si escau, almenys dues de les circumstàncies següents:
 1. El total de les partides de l'actiu supera els 20 milions d'euros.
 2. L'import net de la xifra anual de negocis supera els 40 milions d'euros.
 3. El nombre de treballadors que s'han ocupat durant l'exercici és superior a 250.

La disposició transitòria de la Llei 11/2018 preveu que, després de tres anys a partir de l'entrada en vigor, l'obligació de presentar l'estat d'informació no financera és aplicable a totes les societats amb més de 250 treballadors que adés tenen la consideració d'entitats d'interès públic de conformitat amb la legislació d'auditoria de comptes (excepte les entitats que tenen la qualificació de petita i mitjana empresa d'acord amb la Directiva 34/2013), adés, durant dos exercicis consecutius, reuneixen amb data de tancament de cadascun dels exercicis almenys una de les següents circumstàncies:

 1. El total de les partides de l'actiu supera els 20 milions d'euros.
 2. L'import net de la xifra anual de negocis supera els 40 milions d'euros.

La llei esmentada indica que la informació que s'inclou a l'estat d'informació no financera l'ha de verificar un prestador de serveis de verificació independent. AENOR pot realitzar l'activitat de verificació externa perquè:

 • AENOR compleix amb l'exigència d'independència, segons les acreditacions que ens avalen. Cal dir que l'exigència no sol·licita una acreditació específica, sinó que només ha de ser independent. 
 • AENOR no participa en processos anteriors a la verificació del report. És a dir, no participa, per exemple, en la preparació del report. 
 • AENOR té una gran experiència en les referències que indica la llei per ajudar al report (GRI, EMAS, etc.).

De manera complementària, s'atorga a l'auditor de comptes el rol de comprovador per verificar que la informació s'inclou a l'informe de gestió.

 • Declaració de verificació 
 • Certificat de conformitat

AENOR efectua la verificació anual de centenars d'organitzacions de tots els sectors d'activitat.

Proper curs:

Verificació de report reglamentari d'informació no financera segons la Llei 11/2018

Aprèn a elaborar una memòria d'informació no financera