Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació responsabilitat social corporativa RSC>Verificació d'informació no financera
Verificació de report reglamentari d'informació no financera

Verificació de report reglamentari d'informació no financera

Verificació de report reglamentari d'informació no financera

Informació verificada de forma independent. Generem confiança en la societat

La Llei 11/2018, del 28 de desembre, amb la qual es modifiquen el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de capital aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, del 2 de juliol, i la Llei 22/2015, del 20 de juliol, d'Auditoria de comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, exigeix a determinades organitzacions a reportar anualment informació no financera; és a dir, tota la informació relacionada amb el medi ambient, temes socials, el personal, el respecte dels drets humans i la lluita contra la corrupció i el suborn, així com informació sobre la mateixa societat.

Des del 2021, tenen l'obligació de presentar l'estat d'informació no financera, individual o consolidada, les societats que compleixin els requisits següents:

  • Que el nombre mitjà de treballadors que ocupa la societat o el grup, segons que correspongui, durant l'exercici sigui superior a 250.
  • La societat té la consideració d'entitat d'interès públic de conformitat amb la legislació d'auditoria de comptes, o, durant dos exercicis consecutius, reuneix amb data de tancament de cadascun dels exercicis, d'una manera individual o consolidada, si escau, almenys dues de les circumstàncies següents:
  1. El total de les partides de l'actiu supera els 20 milions d'euros.
  2. L'import net de la xifra anual de negocis supera els 40 milions d'euros.
  3. El nombre de treballadors que s'han ocupat durant l'exercici és superior a 250.

Infografia_VINF.gif

La disposició transitòria de la Llei 11/2018 preveu que, després de tres anys a partir de l'entrada en vigor, l'obligació de presentar l'estat d'informació no financera és aplicable a totes les societats amb més de 250 treballadors que adés tenen la consideració d'entitats d'interès públic de conformitat amb la legislació d'auditoria de comptes (excepte les entitats que tenen la qualificació de petita i mitjana empresa d'acord amb la Directiva 34/2013), adés, durant dos exercicis consecutius, reuneixen amb data de tancament de cadascun dels exercicis almenys una de les següents circumstàncies:

  1. El total de les partides de l'actiu supera els 20 milions d'euros.
  2. L'import net de la xifra anual de negocis supera els 40 milions d'euros.

  • Declaració de verificació 
  • Certificat de conformitat


AENOR efectua la verificació anual de centenars d'organitzacions de tots els sectors d'activitat.


Podcast Verificació informació no financera

Estructura d'un pont, empreses constructores  

Curs: Taller d'elaboració d'estats d'informació no financera

Gestió de les reclamacions