Salta navegació principal
Software Certool Premium - Gestió ISO

Software Certool Premium - Gestió ISO


Certool Premium és la solució per a la gestió global dels sistemes basats en normes ISO o d'altres referencials normatius. Aquest programari optimitza la planificació, l'execució, el control i la millora dels processos de la teva organització. Descobreix Certool Premium.

Certool Compact

Organització

Crea l'estructura de la teva organització (centres, unitats de negoci, etc.) i defineix l'organigrama, les funcions, les responsabilitats i els requisits dels llocs.Certool Compact

Requisits

Tingues actualitzats els requisits que et són aplicables, avalua'n el compliment i fes-ne el seguiment.

Certool Compact

Gestió de riscos

  • Dissenya les teves pròpies metodologies per valorar riscos i oportunitats.
  • Automatitza la gestió del risc: identificació, anàlisi, valoració i plans de tractament.
  • Dissenya mapes de riscos dinàmics i visuals.

 
Certool Compact

Gestió de processos

Defineix els processos de l'organització: diagrama, riscos, responsabilitats, indicadors, documents relacionats, etc.

Dissenya les teves pròpies plantilles, genera automàticament les fitxes dels processos i evita haver de treballar amb arxius dispersos.

Automatitza el mesurament a través d'indicadors.

Certool Compact

Indicadors

Dissenya indicadors i automatitza el mesurament de processos i objectius.

Consulta resultats a través del quadre d'indicadors.

Analitza i emprèn accions.

Certool Compact

Gestió documental

Dissenya les teves pròpies plantilles i genera automàticament els documents del sistema.

Organitza la documentació i automatitza els fluxos de control documental.

Certool Compact

No conformitats i accions

Automatitza la gestió de no conformitats, accions correctives i de millora.

  • Enregistra, categoritza, analitza i avalua les no conformitats.
  • Planifica, implanta i avalua l'eficàcia de les accions correctives i de millora.

Certool Compact

Auditories

Planifica auditories i en fa el seguiment.

Enregistra resultats i genera informes d'auditoria.

Gestiona les no conformitats i les accions que es deriven de l'auditoria.


Certool Compact

Revisions del sistema

Planifica les revisions del sistema i el seguiment.

Genera informes de revisió i gestiona accions de millora.


Certool Compact

Desenvolupa plans de millora.

Defineix objectius, assigna recursos i estableix terminis.

Dissenya indicadors per mesurar-los.

Automatitza el seguiment i el mesurament i obtén una visió global dels resultats.


Certool premium

Disseny de formularis

Dissenya de manera senzilla llistes de comprovació, qüestionaris i altres tipus de formulari.Certool premium

Persones i formació

Mantén actualitzada la informació de les persones de la teva organització i avalua el seu acompliment.

Dissenya plans de formació i fes-ne el seguiment.

Avalua la qualitat i l'eficàcia de les accions formatives.


Certool premium

Proveïdors

Actualitza i organitza la informació dels proveïdors.

Dissenya fàcilment qüestionaris d'homologació i d'avaluació.

Automatitza els processos d'homologació i seguiment dels teus proveïdors, obtén valoracions en temps real i analitza resultats.Certool premium

Infraestructures

Organitza i mantén actualitzada la informació de les teves instal·lacions i dels teus equips.

Automatitza els plans de manteniment, el calibratge dels equips i la inspecció d'instal·lacions, entre d'altres.

Certool premium

Productes/serveis

Organitza i mantén actualitzada la informació dels teus productes i serveis.

Automatitza els controls sobre productes i serveis.


Certool premium

Clients

Organitza i mantén actualitzada la informació dels teus clients la resta de parts interessades.

Dissenya les teves pròpies llistes de control i metodologies d'avaluació.

Automatitza l'avaluació de la satisfacció dels teus clients, obtén valoracions en temps real i analitza resultats.


Et sobren els motius per utilitzar CERTOOL

Subvenció per a la digitalització d'empreses - Fons Next Generation (EU)

Estructura d'un pont, empreses constructores 

Podcast Software de gestió Certool

Estructura d'un pont, empreses constructores