Salta navegació principal
Software Certool Premium - Gestió ISO

Software Certool Premium - Gestió ISO
Certool Premium és la solució per a la gestió global dels sistemes basats en normes ISO o d'altres referencials normatius. Aquest programari optimitza la planificació, l'execució, el control i la millora dels processos de la teva organització. Descobreix Certool Premium.

Certool premium

Organització i requeriments

Crea l'estructura de la teva organització: centres, unitats de negoci, etc.

Defineix l'organigrama, les funcions, les responsabilitats i els requeriments.

Actualitza i avalua en tot moment els requeriments que t'apliquen.


Certool premium

Persones i formació

Mantén actualitzada la informació dels treballadors i automatitza l'actualització de les dades curriculars.

Dissenya plans de formació i fes-ne el seguiment.

Automatitza l'avaluació de les accions formatives.


Certool premium

Infraestructures

Actualitza i organitza la informació d'instal·lacions i equips.

Automatitza els plans de manteniment, el calibratge dels equips i la inspecció d'instal·lacions, entre d'altres.


Certool premium

Proveïdors

Actualitza i organitza la informació dels proveïdors.

Automatitza el seguiment, les avaluacions i homologacions, les auditories i les inspeccions, entre d'altres.


Certool premium

Gestió de riscos

Identifica i mantén actualitzats els riscos i les oportunitats.

Avalua riscos i oportunitats.

Estableix i gestiona accions per abordar-les.


Certool premium

Gestió de processos

Defineix els processos de l'organització: diagrames, riscos i oportunitats, responsabilitats, indicadors, documents relacionats, etc.

Genera automàticament les fitxes dels processos i evitar haver de treballar amb fitxers dispersos.

Automatitza el seguiment i el mesurament mitjançant indicadors i obtén una visió completa dels resultats obtinguts.


Certool premium

Productes i serveis

Organitza i mantén actualitzada la informació dels teus productes i serveis.

Automatitza els controls sobre productes i serveis.


Certool premium

Clients

Organitza i mantén actualitzada la informació dels teus clients la resta de parts interessades.

Automatitza les enquestes de satisfacció i el control dels serveis prestats, entre d'altres.


Certool premium

Gestió d'avaluacions

Dissenya de manera senzilla llistes de comprovació, qüestionaris i altres tipus de formulari.

Defineix els mètodes de càlcul i estableix els criteris de valoració.

Planifica auditories, controls i inspeccions i fes-ne el seguiment.

Afavoreix la formalització dels formularis a través de l'adreça electrònica.

Enregistra els resultats des de qualsevol lloc amb connexió a internet i amb qualsevol dispositiu.

Consulta i analitza els resultats en temps real.


Certool premium

Indicadors

Dissenya indicadors i automatitza el mesurament de processos i objectius.

Consulta els resultats. Genera gràfics i informes.

Analitza i emprèn accions.


Certool premium

Gestió documental

Dissenya plantilles i genera automàticament els documents del sistema per no haver de treballar amb fitxers dispersos.

Automatitza els processos de control documental i redueix temps i despeses d'administració.

  • Organitza documents i fes-ne un control de les versions.
  • Automatitza la revisió, aprovació i distribució de documents.
  • Afavoreix la consulta de documents en vigor des de qualsevol ubicació.

Certool premium

No conformitats i accions

Automatitza la gestió de no conformitats i les accions correctives i de millora.

  • Enregistra, categoritza, analitza i avalua les no conformitats.
  • Planifica, implanta i avalua l'eficàcia de les accions correctives i de millora.

Certool premium

Auditories

Planifica auditories i en fa el seguiment.

Enregistra resultats i genera informes d'auditoria.

Gestiona les no conformitats i les accions que es deriven de l'auditoria.Certool premium

Revisió del sistema

Planifica les revisions del sistema i el seguiment.

Genera informes de revisió i gestiona accions de millora.

Certool premium

Plans de millores

Defineix objectius, assigna recursos i estableix terminis.

Dissenya indicadors per mesurar-los.

Automatitza el seguiment i el mesurament i obtén una visió completa dels resultats obtinguts.


Certool premium

Funcionalitats complementàries

Configura els permisos i els rols dels usuaris.

Envia notificacions de tasques i avisos per correu electrònic de manera automàtica.

Controla les tasques que s'han assignat al teu equip de treball.

Genera informes en PDF, Word i Excel i dissenya informes personalitzats.

Genera gràfics automàticament.


Et sobren els motius per utilitzar CERTOOL

Certool Pyme

Certool check

Certool Compact

Certool Compact

Com t'ajuda Certool?

testimonis