Salta navegació principal
ISO 25000: Certificació de la qualitat del software

ISO 25000: Certificació de la qualitat del software

ISO 25000: Certificació de la qualitat del software
Marca AENOR Conform adequació funcional
Marca AENOR Conform mantenibilitat software


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Programari amb qualitat certificada

Les normes de la família ISO/IEC 25000, conegudes com SQuaRE (Software Prod​uct Quality Requirements and Evaluation) creen un marc de treball comú per avaluar la qualitat del producte de programari.

La certificació de la qualitat del producte programari amb l'ISO/IEC 25000 permet a les empreses que desenvolupen programari saber la qualitat dels seus productes i, a les empreses que compren programari, decidir-se per una solució o una altra en funció de les seves necessitats.

Per dur a terme aquesta certificació, AENOR es recolza en AQC Lab, el primer laboratori a Espanya acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) per dur a terme assajos d'avaluació de la qualitat d'aplicacions programari sota la família de normes ISO/IEC ​25000 centrades en la mantenibilitat i l'adequació funcional (funcionalitat). AENOR avalua l'informe del laboratori respecte de la qualitat del producte programari en qüestió i, en cas que aquesta avaluació sigui satisfactòria, es fa una comprovació de la viabilitat, in situ o en línia, dels recursos i les capacitats tècniques de l'empresa que ha creat el producte programari. Superat aquest procés, AENOR emet un certificat de conformitat amb la norma ISO/IEC 25000.

Beneficis de la certificació del programari:

 • Diferenciar-se dels competidors, assegurant temps de lliurament i reducció d'errades en el producte després de la seva implantació en producció.
 • Poder establir acords de nivell de servei, i definir determinats paràmetres de qualitat que el producte ha de complir abans de ser lliurat.
 • Detectar els defectes en el producte programari i procedir a eliminar-los abans del lliurament, fet que implica un estalvi de costos en la fase de manteniment posterior.
 • Avaluar i controlar el rendiment del producte programari desenvolupat, assegurant que podrà generar els resultats tenint en compte les restriccions de temps i recursos establertes.
 • Assegurar que el producte programari desenvolupat respecta els nivells necessaris per a les característiques de seguretat (confidencialitat, integritat, autenticitat, no-repudi, etc.).
 • Comprovar que el producte desenvolupat es podrà posar en producció sense comprometre la resta de sistemes i mantenint la compatibilitat amb les interfícies necessàries.​

Aquesta certificació pot interessar a:

 • organismes de les administracions públiques, que tant en l'àmbit estatal com autonòmic o local cada dia externalitzen més el desenvolupament de programari a altres empreses o factories de programari, i que necessiten disposar d'un control de qualitat que els permeti verificar que el programari que reben compleix els requisits mínims de qualitat exigits i d'aquesta manera poder gestionar adequadament els acords de nivell de servei pactats amb els proveïdors.
 • Empreses de programari que externalitzen, ja sigui seguint el mètode del nearshoring o el de l'offshoring, part dels seus processos de desenvolupament de programari, i que també han de controlar de manera contínua la qualitat del programari que reben.
 • Factories i empreses desenvolupadores de programari que estan interessades a disposar d'un mecanisme que els permeti assegurar la qualitat del programari que fabriquen.
 • Factories i empreses desenvolupadores de programari que estan interessades a assegurar als seus clients, mitjançant una verificació i validació independents, la qualitat dels productes que els estan lliurant.

La certificació de la qualitat del producte programari amb l'ISO/IEC 25000, està directament relacionada amb la maduresa dels processos de desenvolupament de software (ISO/IEC 33000-SPICE). De manera que totes certificacions són complementàries i tanquen el cicle de la qualitat del programari. Una organització amb ambdues certificacions tindrà ​asegurada la qualitat dels processos de desenvolupament i la qualitat del producte resultant.

Una vegada superat el procés d'auditoria, l'organització obté:

 • El certificat AENOR de conformitat del producte programari, respecte de les característiques de qualitat avaluades.
 • La llicència d'ús de la marca AENOR Conform.
Marca AENOR Conform adequació funcional

Marca AENOR Conform adequació funcional

Marca AENOR Conform mantenibilitat software

Marca AENOR conform mant​​​enibilitat programari​

​​

AENOR va començar amb un projecte pilot d'avaluació i certificació amb empreses espanyoles desenvolupadores de programa. Millora de la producció i un estalvi de costos de manteniment de gairebé un 40%, són els avantatges que han destacat després d'aquesta experiència.

PRODUCTE (Mantenibilitat): Gestió documental BITDOC, versió 2.0. EMPRESA: Bitware, S.L.

PRODUCTE (adequació funcional): BITRRHH, versió 1.0. EMPRESA: Bitware, S.L.

PRODUCTE (Mantenibilitat): Plataforma de distribució de continguts digitals, versió 2.1. EMPRESA: Enxenio S.L.

PRODUCTE (Mantenibilitat): Sistema de cites per a centres de salut Citasalud, versió 3.0. EMPRESA: Sicaman S.L.

PRODUCTE (Mantenibilitat): MSH-Mobile, version 2.6.1. EMPRESA: SER&Practices s.r.l.

PRODUCTE (adequació funcional): Mesuraments certificats, versió 1.0. EMPRESA: Treconite, S.L.

PRODUCTE (adequació funcional): Eleccions en línia. EMPRESA: ADA Sistemas, S.L.

Bitware va obtenir el nivell 5 en desenvolupament de productes de software basats en funcionalitat ISO 25000, sent la primera empresa a obtenir el certificat d'adequació funcional.

​​