Salta navegació principal
Ets a: Home>Coneix-nos>Sala d'informació AENOR>Notes de premsa>AENOR verificarà la comunicació d'informació no financera

AENOR verificarà la comunicació d'informació no financera

28/02/2019


  • A més de comprovar l'auditor de comptes que aquesta informació s'ha inclòs en l'informe de gestió, el seu contingut ha de ser verificat per un verificador independent, com AENOR. Aquesta entitat fa unes 400 verificacions de sostenibilitat GRI i ambientals EMAS a l'any.
  • La verificació de l'estat d'informació no financera és integrable amb altres models de sostenibilitat, indicats per la llei per ajudar a l'informe, com les memòries GRI, la verificació EMAS o les petjades de carboni, entre d'altres.
  • En l'informe verificat, les empreses obligades hauran d'incloure informació de caràcter ambiental, social, relativa al personal, al respecte dels drets humans, la lluita contra la corrupció i el suborn, així com sobre la societat.

28 de febrer de 2019. AENOR, entitat de referència en verificacions ambientals, verificarà l'informe d'informació no financera i diversitat que exigeix, per primera vegada a determinades organitzacions, presentar un informe de caràcter no financer per acomplir la Llei 11/2018. Aquest informe ha de fer-se durant els primers mesos de 2019. 

D'acord amb la nova llei, a més de comprovar l'auditor de comptes que aquesta informació s'ha inclòs en l'informe de gestió, el seu contingut ha de ser verificat per un prestador de serveis de verificació independent. AENOR és una entitat de referència en aquest àmbit, fa unes 400 verificacions de sostenibilitat segons els criteris GRI i ambientals EMAS a l'any segons aquests referencials.

La nova legislació estableix que determinades organitzacions tenen l'obligació de reportar anualment, des de l'1 de gener de 2018, informació de caràcter ambiental, social, relativa al personal, al respecte dels drets humans, la lluita contra la corrupció i el suborn, la gestió de la diversitat, així com sobre la seva relació amb la societat. L'objectiu és identificar els riscos per millorar la sostenibilitat i augmentar la confiança dels inversors, els consumidors i la societat en general. 

Les empreses obligades a presentar aquest informe són les grans societats: aquelles amb més de 500 empleats que, o bé tinguin la consideració d'entitats d'interès públic, o bé durant dos exercicis consecutius compleixin en la data de tancament de cadascun d'aquests almenys dues d'aquestes tres circumstàncies: 1) tenir un actiu consolidat superior a 20 milions d'euros, 2) un import net de la xifra anual de negocis de més de 40 milions o 3) que el nombre mitjà d'empleats superi els 250. 

Entre els avantatges diferencials d'AENOR hi ha ser l'entitat de verificació amb el millor reconeixement entre empreses i consumidors; la seva competència tècnica i independència, avalades per les més de 150 acreditacions i autoritzacions per prestar serveis d'avaluació de la conformitat; a això se suma el fet que AENOR no participa en processos anteriors a la verificació de l'informe, per exemple, en la seva preparació.

La verificació de l'estat d'informació no financera és integrable amb altres models de sostenibilitat, indicats per la llei per ajudar a l'informe, com les memòries GRI, la verificació EMAS o les petjades de carboni, entre d'altres. En tots aquests, AENOR disposa d'una àmplia experiència. Per exemple, AENOR ha verificat unes 450 memòries GRI, des de l'any 2001. Aquesta verificació permet a les empreses comunicar, de manera transparent, els resultats dels compromisos adquirits des d'una triple perspectiva ambiental, econòmica i social.

A més, AENOR és l'entitat líder a Espanya en la verificació ambiental EMAS, i ha fet unes 850 verificacions ambientals segons EMAS a organitzacions; aquesta acredita que les organitzacions compleixen el Reglament europeu de gestió i auditoria, que promou la millora del comportament ambiental de les organitzacions de tots els sectors. 

En el camp de les petjades ambientals, AENOR té una àmplia experiència en la verificació de la petjada de carboni, que acredita la veracitat del càlcul del conjunt d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) d'una organització com a conseqüència de les seves activitats. També certifica la petjada hídrica de les organitzacions.  

D'altra banda, la disposició transitòria de la Llei 11/2018 preveu que, transcorreguts tres anys des de la seva entrada en vigor, l'obligació de presentar l'estat d'informació no financera serà aplicable a totes aquelles societats amb més de 250 treballadors que o bé tinguin la consideració d'entitats d'interès públic (exceptuant les entitats que tenen la qualificació d'empreses petites i mitjanes d'acord amb la Directiva 34/2013), o bé, durant dos exercicis consecutius, compleixin, en la data de tancament de cadascun d'ells, almenys una de les circumstàncies següents: que el total de les partides de l'actiu sigui superior a 20 milions d'euros o que l'import net de la xifra anual de negocis superi els 40 milions.