Salta navegació principal
Ets a: Home>Política de privacitat AENOR
Política de Privacitat

Política de Privacitat


Aquesta política de privacitat estableix la base sobre la qual en el Grup AENOR tractarem qualsevol informació personal que puguem obtenir, i respectarem en qualsevol moment els principis de licitud, lleialtat i transparència, així com la resta d'obligacions i garanties establertes a la normativa vigent sobre protecció de dades personals.


1. QUI TRACTA LES VOSTRES DADES?

Aquesta política és aplicable a totes les societats del Grup AENOR (d’ara endavant AENOR), pots accedir AQUÍ per conèixer la identitat i les dades de contacte de les diferents societats del Grup.

Si desitgeu rebre informació detallada sobre el tractament de les vostres dades per alguna de les entitats d'AENOR, podeu escriure un correu electrònic a datos@aenor.com.


2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES VOSTRES DADES PERSONALS?

A AENOR tractem les dades de caràcter personal per gestionar relacions contractuals i executar els serveis i les activitats de l'organització, així com per oferir a persones interessades i a clients informació sobre activitats, productes i serveis relacionats amb AENOR.

Depenent de la relació que mantingueu amb nosaltres, tractarem la informació que ens faciliteu amb les finalitats següents:

USUARIS WEB

 •  Gestionar la informació que ens sol·liciteu a través dels diferents formularis de contacte del nostre web.
 •  Resoldre les consultes que ens plantegeu a través dels diferents formularis de contacte del nostre web.
 •  Ffacilitar ofertes dels nostres serveis o productes, en cas de ser autoritzades.

POTENCIALS CLIENTS

 •  Gestionar la potencial relació comercial o professional.
 •  Gestionar l'enviament de la informació que ens sol·liciteu.
 •  Resoldre les consultes que ens plantegeu.
 • Facilitar ofertes dels nostres serveis o productes, en cas de ser autoritzades.

CLIENTS

 •  Prestar el servei (avaluació de la conformitat / inspecció/consultoria / projectes IT / formació / laboratori / llicència (per exemple, Certool) / subscripció a plataformes (per exemple, AenorMás) o lliurar el producte contractat (venda de normes / llibres).
 •  Mantenir i gestionar la relació contractual amb vosaltres.
 •  Facilitar ofertes dels nostres serveis o productes, llevat que us hi hàgiu oposat.
 • Fer enquestes de satisfacció.

PROVEÏDORS

 •  Gestionar la relació comercial o professional.
 • Avaluar el compliment de la normativa aplicable en cada moment.

CANDIDATS

 •  Gestionar el procés de selecció de personal.
 • Aquells candidats que superin les fases inicials del procés de selecció podran ser convocats a la realització d'un test d'avaluació competencial, després del resultat del qual s'elaborarà i emmagatzemarà un perfil competencial per a actuals o futurs processos de selecció compatibles amb el candidat.

PERSONAL PER QUALIFICAR

 •  RDur a terme el procés de qualificació en l'esquema d'avaluació de la conformitat que correspongui.

TASTADORS

 •  Participar en estudis sensorials (tastos), per poder provar diferents productes que ja són al mercat o s'hi llançaran aviat, des d'aliments o cosmètics a productes de drogueria.
 •  Pot accedir a la Política de Privacitat de Laboratori: AQUÍ.

ASSISTENTS A JORNADES I ESDEVENIMENTS

 • Gestionar la inscripció a la jornada / esdeveniment, així com, la seva assistència, enviar ofertes comercials del Grup AENOR (en cas de ser autoritzades). Captar imatges amb fins divulgatives i informatives.

USUARI DEL CANAL DE DENÚNCIES

 • Gestionar les denúncies cursades a través del sistema intern d'informació o qualsevol dels canals alternatius per fer les corresponents investigacions.
 • Pot accedir al nostre canal digital de denúncies AQUÍ. En aquest web podrà trobar informació addicional sobre el canal i el tractament de dades personals.


USUARIS WEB

Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça IP, entitat a la qual pertany, lloc o càrrec ocupat, si escau.


POTENCIALS CLIENTS

Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, entitat a la qual pertany, lloc o càrrec ocupat.


CLIENTS

Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, DNI o document anàleg, dades econòmiques. En cas de pertànyer a una entitat, entitat a la qual pertany, lloc o càrrec ocupat.

En el cas de l'avaluació de la conformitat ofert a entitats (persones jurídiques), les dades tractades ho seran respecte al personal entrevistat de l'entitat auditada, així com aquelles que poguessin aparèixer a la documentació mostrada per aquesta.


PROVEÏDORS

Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, firma, adreça professional, dades econòmiques.


CANDIDATS

Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, formació acadèmica, experiència professional. En el cas d'avançar en el procés de selecció, es tractarà el perfil competencial resultant del test d'avaluació fet.


PERSONAL PER QUALIFICAR

Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, formació, experiència professional, entitat a la qual pertany, lloc o càrrec ocupat (si escau), informació resultant del procés de qualificació.


TASTADORS

En el moment del registre

 •  Nom, cognoms, data de naixement, sexe, correu electrònic, telèfon, població, província, adreça IP.

En el moment del registre

 •   DNI, existència de fills menors d'edat.

En el moment del registre

 •  Addicionalment a l'anterior: Adreça postal, preferències/gustos/comportaments en relació amb els productes objecte d'estudi, així com aquella informació que pogués incloure el tastador i que sigui considerada com a personal.
Participació de menors d'edat

 •   Les dades dels menors d'edat les proporcionen els titulars de la pàtria potestat o el tutor legal, després de la remissió per AENOR del corresponent qüestionari: edat, sexe, freqüència de consum del producte corresponent.

ASSISTENTS A JORNADES I ESDEVENIMENTS

Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, entitat a la qual pertany, lloc o càrrec ocupat, població.

En assistir a activitats i esdeveniments organitzats per AENOR, l'interessat pot ser fotografiat o gravat en vídeo. Aquestes fotografies i aquests vídeos són usats per AENOR per informar d'aquests esdeveniments, i no tenen cap finalitat comercial.


USUARI DEL CANAL DE DENÚNCIES

Les denúncies se sustenten d'acord amb l'anonimat, per la qual cosa l'informant / denunciant decidirà voluntàriament identificar-se. En cas d'identificar-se, es podran tractar les dades que ens proporcioni com, per exemple, nom, cognoms, telèfon o correu electrònic.

En el cas de persones denunciades, les seves dades seran tractades de forma confidencial.Les dades que us sol·licitem són adequades, pertinents i estrictament necessàries i en cap cas esteu obligats a facilitar-nos-les, però la vostra no comunicació podrà afectar la finalitat del servei o la impossibilitat de prestar-lo.
En compliment del principi de limitació del termini de conservació, les dades recollides seran tractades únicament i exclusivament durant el temps necessari i per a les finalitats per a les quals s'hagin recollit en cada moment. S'entendrà justificada la conservació de la dada quan: 

 • Una norma legal i/o administrativa imposi l'obligació de conservar les dades durant un període de temps determinat.
 • Calguin per donar resposta a la relació contractual.
 • Les dades siguin utilitzades amb una finalitat històrica i/o estadística.
 • Es pogués causar un perjudici a interessos legítims del titular de les dades o de tercers.
 • Calguin per garantir la traçabilitat i el seguiment de la certificació d'un client.
 • El termini de conservació estigui definit de manera particular a l'esquema de certificació objecte d'auditoria.
 • Pel que fa a l'esquema, s'auditin aspectes reglamentaris i de compliment legal, i el termini de conservació serà el que estableixi la legislació de referència.
 • Calguin per evidenciar per part d'AENOR el compliment els requisits establerts a la norma ISO 17021-1, d'aplicació a organitzacions que fan l'auditoria i la certificació de sistemes de gestió.
 • Les dades i la documentació serveixin com a justificant d'una activitat o d'un servei prestat, durant els terminis de prescripció de les accions civils, penals, administratives o de qualsevol altre tipus que poguessin derivar-se de l'activitat o del servei prestat. En aquest supòsit, AENOR conservarà les dades bloquejades fins que transcorri la seva obligació de conservació.
 • S'hagi acordat per les parts interessades un termini superior de conservació.


AENOR únicament intercanviarà dades personals amb tercers destinataris de confiança per a qualsevol de les finalitats previstes a la política de privacitat, amb l'objectiu de mantenir i executar la relació contractual. 

D'igual manera, podrà comunicar dades a l'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE NORMALITZACIÓ (UNE) i a altres empreses del Grup, així com en les circumstàncies legalment exigibles en compliment de qualsevol normativa que resulti d'aplicació, en els termes exposats a continuació:

a) Necessàries per a la prestació del servei

Ocasionalment, AENOR podrà recórrer a proveïdors de confiança que podran tenir accés a dades personals per a la prestació dels serveis contractats amb els quals s'ha subscrit el corresponent contracte d'encarregat del tractament en compliment de l'article 28 del RGPD.

Addicionalment, s'informa que podran ser comunicades a bancs i entitats financeres les dades personals que siguin necessàries per a la prestació, facturació i el cobrament de serveis.

b) Comunicacions de dades entre les societats que formen AENOR i l'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE NORMALITZACIÓ (UNE):

Comunicacions entre empreses del grup amb finalitats tècniques o administratives, com ara l'accés a eines / sistemes tecnològics emprats per a la prestació del servei, les quals estaran basades en l'interès legítim d'AENOR, així com per a l'enviament de comunicacions comercials.

c) Compliment d'una obligació legal.

AENOR també podrà comunicar a tercers degudament habilitats legalment, la seva informació personal quan sigui necessari per complir amb la legislació o a requeriment d'una autoritat administrativa o judicial.

En cap cas les dades de caràcter personal del client seran compartides amb terceres empreses, llevat de prèvia informació i consentiment exprés de l'interessat.AENOR, com a regla general, evita la realització de transferències internacionals de dades (fora de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu), no obstant això, en aquells casos en què resulti necessari fer una transferència internacional de dades, aquest extrem serà comunicat a l'interessat, després de la corresponent verificació per AENOR de l'existència de garanties adequades de conformitat amb els requisits legals aplicables, per tal de garantir que les dades estan degudament protegides (per exemple: existència d'una decisió d'adequació, utilització de clàusules contractuals tipus, etc.).


Els drets de protecció de dades de què són titulars els interessats són:

ACCÉS

 • Permet al titular de les dades obtenir informació sobre si a AENOR estem tractant dades personals que el concerneixen o no i, en aquest cas, dret a obtenir còpia sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

RECTIFICACIÓ

 • Permet corregir errors imodificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

SUPRESSIÓ

 • Permet que les dades siguin suprimides i deixin de tractar-se per AENOR, llevat que existeixi obligació legal de conservar-les o no prevalguin altres motius legítims per al seu tractament per AENOR. Per exemple, quan les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb els fins per als quals van ser recollides, el client podrà sol·licitar que suprimim sense dilació indeguda aquestes dades..

LIMITACIÓ

 • Sota les condicions establertes legalment, permet que el tractament de dades es paralitzi, de manera que s'eviti per part d'AENOR el seu tractament en un futur, que únicament les conservarà per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

OPOSICIÓ

 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. AENOR deixarà de tractar les dades, llevat de per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Igualment, l'interessat tindrà dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que li produeixi efectes jurídics o que l'afecti significativament de manera similar.

PORTABILITAT

 •  Permet a l'interessat rebre les seves dades personals i poder transmetre-les directament a un altre responsable en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.

Els titulars de les dades personals obtingudes podran exercir els seus drets de protecció de dades personals enviant un correu electrònic a datos@aenor.com, en aquells supòsits en què existeixin dubtes raonables sobre la identitat, es podrà sol·licitar informació addicional que evidenciï aquesta identitat.

Així mateix, podreu enviar una comunicació per escrit al domicili social de l'entitat d'AENOR que correspongui. Podeu accedir AQUÍ a la identitat i les dades de contacte de les diferents entitats d'AENOR.

Models, formularis i més informació disponible sobre els vostres drets a la pàgina web de l'autoritat de control nacional, Agència Espanyola de Protecció de Dades, d’ara endavant, AEPD, www.aepd.es.Teniu la possibilitat i el dret de retirar el consentiment per a qualsevol finalitat específica atorgada en el moment oportú, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si algun interessat considera que les seves dades no són tractades correctament per AENOR, pot dirigir les seves reclamacions al correu datos@aenor.com o a l'autoritat de protecció de dades que correspongui.

Les autoritats de control dels països europeus on opera AENOR són:

Espanya ➜ Agència Espanyola de Protecció de Dades

Itàlia ➜ Garante per la protezione dei dati personali

Portugal ➜ Comissão Nacional de Potecção de Dados


Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que AENOR ha adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per evitar-ne l'alteració, pèrdua o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix la normativa, per bé que la seguretat absoluta no existeix.

És important que, perquè puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, ens informeu sempre que se'n produeixi una modificació.


​AENOR us informa que les vostres dades seran tractades amb el màxim zel i confidencialitat per tot el personal que intervingui en qualsevol de les fases del tractament. No cedirem ni comunicarem a cap tercer les vostres dades, excepte en els casos legalment previstos, o llevat que l'interessat ens ho hagués autoritzat expressament.