Salta navegació principal
Ets a: Home>Política de privacitat AENOR
Política de Privacitat

Política de Privacitat

Aquesta política de privacitat estableix la base sobre la qual tractarem qualsevol informació personal que puguem obtenir, i respectarem en qualsevol moment els principis de licitud, lleialtat i transparència, així com la resta d'obligacions i garanties establertes a la normativa vigent sobre protecció de dades personals.

1. QUI TRACTA LES SEVES DADES?

Aquesta política serà aplicable a AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., amb CIF A83076687 i amb seu al c/ Génova 6, 28004 de Madrid i contacte datos@aenor.com; i a les seves filials internacionals (en conjunt, al·ludides amb el nom d'"AENOR" i que podran ser consultades a l'enllaç següent:  On som?

2. PER QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES?


A AENOR tractem les dades de caràcter personal per gestionar relacions contractuals i executar els serveis i les activitats de l'organització, així com per oferir a persones interessades i a clients informació sobre activitats, productes i serveis relacionats amb AENOR. A aquests efectes, AENOR informa de les bases legitimadores que permetran els diferents tractaments:

I. Gestionar relacions contractuals

AENOR tractarà les seves dades personals per a la prestació del servei o dels serveis contractats, així com per mantenir i gestionar la relació contractual amb el client.

II. Interès legítim d'AENOR

L'interès legítim constitueix una base legitimadora del tractament, sempre que aquest interès en tractar les dades del client es trobi dins de les expectatives raonables, basades en la relació que vostè té o ha tingut com a client d'AENOR.

Tractarem les seves dades personals sobre la base del nostre interès legítim per a les finalitats següents:

a). Amb la deguda observança de la Llei de serveis de la societat de la informació, AENOR li remetrà comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, amb la finalitat de mantenir-lo informat sobre productes i serveis. En qualsevol moment i a cadascuna de les comunicacions rebudes, s'hi podrà oposar de manera clara, gratuïta i senzilla quan les rebi.

En concret, AENOR li podrà remetre informació del seu interès relativa a:

 • Llibres, publicacions, normes, subscripcions i jornades informatives.
 • Accions formatives i jornades relacionades.
 • Serveis d'avaluació de la conformitat o auditoria, així com jornades d'informació, presentació o divulgació de nous productes.
 • Certificació de persones i jornades relacionades.
 • Llicències de programari, així com sessions informatives sobre novetats relacionades.
 • Enviament mensual de la revista digital.
b).  Segons el que s'ha esmentat a la secció 5 b d'aquesta Política de Privacitat, per a comunicacions a qualsevol de les entitats del grup.

III. Consentiment exprés de l'interessat


El consentiment exprés constitueix una base legitimadora del tractament que permetrà que AENOR pugui tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació, prèvia obtenció de la corresponent autorització per a aquesta finalitat:

-Tractament de dades relatives a hàbits de consum, necessàries per a la inscripció com a tastadors del laboratori d'AENOR. Pot accedir a la política de privacitat d'AENOR Laboratori AQUÍ.

-Tractament amb fins de màrqueting directe de dades facilitades en inscriure's a una jornada o sessió informativa, o en baixar gratuïtament guies, llibres electrònics o productes anàlegs a través de la nostra pàgina web.

-Tractament d'imatges d'assistents a jornades/esdeveniments organitzats per AENOR amb finalitats divulgatives i informatives, llevat que es tracti de la captació de panoràmiques generals.

-Tractament de dades de candidats que opten a un procés de selecció a través del web d'AENOR.

Aquells candidats que superin les fases inicials del procés de selecció podran ser convocats a la realització d'un test d'avaluació competencial, després del resultat del qual s'elaborarà i emmagatzemarà un perfil competencial per a actuals o futurs processos de selecció compatibles amb el candidat.

El seu consentiment s'obtindrà de manera clara i unívoca mitjançant la recollida de la seva firma en formulari paper, o mitjançant l'acció de prémer el botó "enviar" de la sol·licitud.

Així mateix, l'informem que podrà revocar els consentiments atorgats quan vulgui, contactant amb AENOR en els canals habilitats per a això i informats en aquesta Política de Privacitat.

IV. Compliment d'obligacions legals

Tractarem les seves dades personals per tal de garantir un nivell òptim de compliment respecte a les obligacions legals vigents a les quals l'UNE es troba subjecta, així com per cooperar amb les autoritats legals o administratives quan calgui.


3. DADES QUE TRACTAREM

Les dades a tractar per AENOR en el marc de la relació amb l'interessat i en funció de la finalitat del tractament comprendran, a títol enunciatiu i no limitador, les categories següents:

 • Dades de contacte privades i dades d'identificació. (Nom i cognom, adreça, correu electrònic, número de telèfon fix o mòbil, DNI o document anàleg, adreça IP).
 • Dades relatives a la feina i a l'organització. (empresa, departament, càrrec, responsabilitats, funcions).
 • Dades relatives a circumstàncies professionals i de formació (carrera, dades del lloc, període de feina, tasques, activitats, estudis, qualificacions, avaluacions).
 • Dades econòmiques per a la gestió de facturació (compte bancari).
 • Dades d'hàbits de consum.
 • Dades d'al·lèrgies. 
 • Dades relatives a fotografies i vídeos sobre imatge personal. En assistir a activitats i esdeveniments organitzats per AENOR, l'interessat pot ser fotografiat o gravat en vídeo. Aquestes fotografies i aquests vídeos són usats per AENOR per informar d'aquests esdeveniments, i no tenen cap finalitat comercial.

4. CONSERVACIÓ DE LES DADES

En compliment del principi de limitació del termini de conservació, les dades recollides seran tractades únicament i exclusivament durant el temps necessari i per a les finalitats per a les quals s'hagin recollit en cada moment. S'entendrà justificada la conservació de la dada quan: 

 • Una norma legal i/o administrativa imposi l'obligació de conservar les dades durant un període de temps determinat.
 • Calguin per donar resposta a la relació contractual.
 • Les dades siguin utilitzades amb una finalitat històrica i/o estadística.
 • Es pogués causar un perjudici a interessos legítims del titular de les dades o de tercers.
 • Calguin per garantir la traçabilitat i el seguiment de la certificació d'un client.
 • El termini de conservació estigui definit de manera particular a l'esquema de certificació objecte d'auditoria.
 • Pel que fa a l'esquema, s'auditin aspectes reglamentaris i de compliment legal, i el termini de conservació serà el que estableixi la legislació de referència.
 • Calguin per evidenciar per part d'AENOR el compliment els requisits establerts a la norma ISO 17021-1, d'aplicació a organitzacions que fan l'auditoria i la certificació de sistemes de gestió.
 • Les dades i la documentació serveixin com a justificant d'una activitat o d'un servei prestat, durant els terminis de prescripció de les accions civils, penals, administratives o de qualsevol altre tipus que poguessin derivar-se de l'activitat o del servei prestat. En aquest supòsit, AENOR conservarà les dades bloquejades fins que transcorri la seva obligació de conservació.
 • S'hagi acordat per les parts interessades un termini superior de conservació.

5. CATEGORIES DE DESTINATARIS

AENOR únicament intercanviarà dades personals amb tercers destinataris de confiança per a qualsevol de les finalitats previstes a la Política de Privacitat, amb l'objectiu de mantenir i executar la relació contractual. Igualment, podrà comunicar dades a l'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE NORMALITZACIÓ (UNE) i a altres empreses del grup, així com en les circumstàncies legalment exigibles en compliment de qualsevol normativa que resulti d'aplicació, en els termes exposats a continuació:

   a)     Necessàries per a la prestació del servei

Ocasionalment, AENOR podrà recórrer a proveïdors de confiança que podran tenir accés a dades personals per a la prestació dels serveis contractats. Addicionalment, s'informa que podran ser comunicades a entitats bancàries les dades personals que siguin necessaris per a la prestació, facturació i el cobrament de serveis.

   b)     Les comunicacions de dades entre les societats que formen AENOR i l'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE NORMALITZACIÓ (UNE)

Les comunicacions entre empreses del grup estaran basades en l'interès legítim d'AENOR.

   c)     Compliment d'una obligació legal.

AENOR també podrà comunicar a tercers degudament habilitats legalment, la seva informació personal quan sigui necessari per complir amb la legislació o a requeriment d'una autoritat administrativa o judicial.

En cap cas les dades de caràcter personal del client seran compartides amb terceres empreses, llevat de prèvia informació i consentiment exprés de l'interessat.


6.TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES 

De forma puntual, les dades personals podrien ser transferides, emmagatzemades i tractades en un país que no proporciona un nivell adequat de protecció de les dades personals en virtut de la legislació de la Unió Europea.

AENOR verifica, en qualsevol cas, l'existència de garanties adequades, de conformitat amb els requisits legals aplicables, per tal de garantir que les seves dades estiguin protegides de manera adequada, partint de les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea, o bé mitjançant la relació amb proveïdors que hagin aprovat unes Normes Corporatives Vinculants conformes a l'article 47 del RGPD.


7. COM PROTEGIM LES SEVES DADES PERSONALS?

AENOR es compromet a mantenir les seves Dades Personals segures, adoptant totes les precaucions raonables per fer-ho. Implementem totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries d'acord amb aquesta Política de Protecció de Dades Personals i les lleis i regulacions aplicables per protegir les seves Dades Personals contra qualsevol accés, modificació o divulgació no autoritzats. Exigim i imposem contractualment als nostres proveïdors de serveis i col·laboradors que apliquin un nivell de seguretat adequat per a la deguda protecció de les dades personals.


8. DRETS DE L'INTERESSAT

De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable, AENOR informa el client o usuari que té els drets següents derivats de la normativa aplicable:

Accés: permet al titular de les dades obtenir informació sobre si a AENOR estem tractant dades personals que el concerneixen o no i, en aquest cas, dret a obtenir còpia sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

Supressió: permet que les dades siguin suprimides i deixin de tractar-se per AENOR, llevat que existeixi obligació legal de conservar-les i/o no prevalguin altres motius legítims per al seu tractament per AENOR. Per exemple, quan les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb els fins per als quals van ser recollides, el client podrà sol·licitar que suprimim sense dilació indeguda aquestes dades.

Limitació: sota les condicions establertes legalment, permet que el tractament de dades es paralitzi, de manera que s'eviti per part d'AENOR el seu tractament en un futur, que únicament les conservarà per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. AENOR deixarà de tractar les dades, llevat de per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Igualment, l'interessat tindrà dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que li produeixi efectes jurídics o que l'afecti significativament de manera similar.

Portabilitat: permet a l'interessat rebre les seves dades personals i poder transmetre-les directament a un altre responsable en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.

AENOR garanteix l'adopció de les mesures necessàries per assegurar l'exercici d'aquests drets gratuïtament, sent necessari per a aquest exercici que s'identifiquii es comuniqui adequadament amb nosaltres a través dels canals següents:

 • Escrivint un correu electrònic a través de l'adreça següent, aportant la mateixa informació exposada a l'apartat anterior a: : datos@aenor.com
 • A través d'un escrit postal, indicant a la sol·licitud quin dret exerceix, a l'adreça c/ Génova 6, 28004 de Madrid a l'atenció de l'Assessoria Jurídica d'AENOR.

Així mateix, i especialment quan l'interessat consideri que no ha obtingut satisfacció plena en l'exercici dels seus drets, podrà presentar reclamació davant l'autoritat nacional de control del seu país.

Les autoritats de control dels països europeus on opera AENOR són: 

Espanya-> Agència Espanyola de Protecció de Dades 
Itàlia-> Garante per la protezione dei dati personali  
Portugal-> Comissão Nacional de Potecção de Dados 


INFORMACIÓ ADDICIONAL DE PROTECCIÓ DE DADES SOBRE EL CONTROL TEMPORAL DE TEMPERATURA EN L'ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS D'AENOR

AENOR posa a disposició dels seus clients, proveïdors, col·laboradors i empleats, de forma, clara i comprensible, tota la informació addicional de protecció de dades en relació amb el control temporal de temperatura en els accessos a qualsevol de les seves instal·lacions i centres de treball (d’ara endavant, la "Informació Addicional").

Aquesta Informació Addicional estarà sempre a disposició dels interessats mentre AENOR dugui a terme la presa de temperatura en els accessos a les seves instal·lacions. Per a qualsevol dubte o qüestió sobre aquesta Informació Addicional, preguem es posin en contacte amb el nostre responsable de Protecció de Dades a través del correu electrònic datos@aenor.com datos@aenor.com.

 

QUIN ÉS EL TRACTAMENT RELACIONAT AMB EL CONTROL DE TEMPERATURA?

La finalitat principal d'implantar el control temporal de temperatura en els accessos a les instal·lacions d'AENOR és l'adopció de mesures de protecció adequades orientades a permetre o, si escau, denegar l'accés a aquelles persones que presentin febre (sent aquest un dels principals símptomes que desenvolupen les persones contaminades per la COVID-19), evitar la propagació de la pandèmia i garantir la protecció de la salut tant del personal i dels col·laboradors d'AENOR com dels clients i proveïdors.

En virtut de tot això, i amb la intenció de garantir el dret de privacitat i protecció de dades de tots els empleats, col·laboradors, clients i proveïdors, AENOR no recopilarà cap dada de caràcter personal durant el control de temperatura, independentment de quin sigui el resultat de la seva temperatura corporal. Per tant, en cap cas, AENOR emmagatzemarà, registrarà o conservarà cap informació personal com a conseqüència de la presa puntual de la temperatura corporal en els punts d'accés a les instal·lacions i els centres de treball d'AENOR.

 

CANVIS EN AQUESTA INFORMACIÓ ADDICIONAL

Aquesta Informació Addicional podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis de criteri seguits per l'autoritat de control competent en matèria de protecció de dades en cada moment. AENOR es reserva, per tant, el dret a modificar aquesta Informació Addicional per poder-la adaptar a aquests criteris, així com a novetats sanitàries, jurisprudencials o legislatives.

Madrid, a 18 d'agost de 2020.