Salta navegació principal

    Acreditacions i reconeixements d'AENOR

AENOR se sotmet a més de 100 jornades anuals d'auditoria i supervisió.

Rigor en els procediments
  • personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'actuar per al compliment dels seus fins, a través dels seus òrgans, d'acord amb les disposicions legals aplicables i els seus Estatuts i reglaments.
  • Manté implantat i documentat un sistema de gestió de la qualitat basat en la gestió per processos i que compleix les normes internacionals aplicables com l'ISO/IEC 17021-1, l'ISO/IEC 17065, etc.
  • Ha establert els procediments per a la concessió, manteniment, ampliació, suspensió i retirada de la certificació i inspecció; i exerceix el control sobre la propietat, ús i publicacions de llicències, certificats i marques de conformitat.

Gran cos professional
  • Disposa del personal competent per a tots els sectors en què desenvolupa les activitats d'inspecció i certificació, sempre complint els requisits internacionals d'acreditació o als requisits reglamentaris que siguin aplicables.
  • Exigeix que tot el personal, subcontractat o col·laborador implicat en la certificació o inspecció, adquireixi una sèrie de compromisos de confidencialitat, independència i imparcialitat, i no vinculació en les avaluacions en què participin.

Noves acreditacions obtingudes

Certificació de productes plàstics (SANAS)

AENOR obté l'acreditació de SANAS (South African National Accreditation System) per a la certificació d'acord amb les normes sud-africanes (SANS) de productes plàstics i de cautxú (EAC 14)

NOVEMBRE 2017

Esquema nacional de seguretat (ENS)

AENOR obté l'acreditació ENAC per a la certificació de conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), per a la certificació dels processos per a la protecció de la informació i els serveis, d'acord amb l'RD 3/2010 pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica.

ABRIL 2017

Prestadors de serveis de confiança per a les transaccions electròniques (eIDAS)

AENOR obté l'acreditació ENAC per a la certificació de prestadors de serveis de confiança per a les transaccions electròniques d'acord amb el Reglament (UE) núm. 910/2014 (eIDAS).

ABRIL 2018