Salta navegació principal

Fons Europeus per a la recuperació


Next Generation EU: Fons Europeus per a la recuperació

Project Trust AENOR

Solucions d'AENOR per donar-te suport en els teus projectes

AENOR Project Trust és un conjunt de solucions que faciliten i col·loquen els projectes de les empreses en les millors condicions per accedir als fons de finançament. Per aconseguir-ho ofereix a les empreses certificacions, la formació i el suport d'especialistes perquè els seus projectes estiguin en les millors condicions per obtenir els fons que sol·licitin.  

Descobreix com impulsar la confiança dels teus projectes

 

AENOR Project Trust ofereix, d'una banda, una nova certificació específica i, d'altra banda, un conjunt de certificacions àmpliament reconegudes, que toquen aspectes com els ambientals (ODS, petjada de carboni...), gestió de les dades o igualtat de gènere, entre d'altres. 

L'objectiu és col·locar una capa de confiabilitat per demostrar solvència tècnica que faciliti als organismes avaluar, concedir el finançament i justificar l'alineació del projecte amb els eixos estratègics. També suposarà un suport de cara a possibles controls futurs, reflectint que el projecte s'està desenvolupant de conformitat amb els criteris establerts. El llenguatge de les normes tècniques; siguin les UNE, CEN / CENELEC o les ISO és el que es parla a Europa i al món.

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern és una gran oportunitat per a les empreses espanyoles. Els fons europeus impulsats per la Comissió Europea per a la recuperació Next Generation EU venen a ajudar a superar els efectes de la pandèmia, sobre les bases necessàries per marcar una competitivitat a llarg termini.

Des de fa més de 30 anys, AENOR dona suport eficaçment a les empreses del nostre país a superar grans reptes, com el de la qualitat en els 80 o, més recentment, el de lluitar contra la crisi generada pel coronavirus. Ara, hem creat AENOR Project Trust per, en un context com l'actual que exigeix recuperació i reactivació de l'economia, donar suport a les organitzacions que necessiten generar confiança en els projectes que presentin al Pla.


Certificació específica Projecte de Contribució a la Recuperació

La nova certificació específica empara l'alineament de projectes concrets amb el Pla de Transformació, Recuperació i Resiliència llançat pel Govern d'Espanya per accedir als fons Next Generation EU i enforteix la capacitat de generació de confiança de projectes davant dels que els avaluen.


Claus en la presentació de projectes

Calendari dels Next Generation EU

Calendari Next Generation
Auditoria i seguiment de les fites i dels objectius

Per garantir una adequada gestió s'establirà un sistema de control i d'auditories exhaustiu. En aquest sentit, el Pla de Recuperació afirma que el disseny d'aquest descansa sobre dos pilars. D'una banda, un sistema diferent de l'utilitzat per als fons estructurals i la resta de fons europeus, l'objectiu del qual sigui el control dels objectius identificats i, si escau, corregir irregularitats. I, d'una altra, els sistemes d'auditories existents a les Administracions Públiques, tot i que reforçant-ne i adaptant-ne l'enfocament. 

Per a això, el sistema de control es desplegarà en tres nivells diferenciats: el nivell 1, de control intern de l'òrgan executor; el 2, de control intern de l'òrgan independent; i el 3, de règim d'auditories i controls ex post nacionals. La Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) és l'Autoritat de Control del Mecanisme de Recuperació, de conformitat amb el que estableix l'article 21 del Reial decret llei 36/2020.

Quantia dels fons

La suma total que Espanya sol·licitarà ascendeix a 140.000 milions d'euros, dels quals 70.000 són inversions directes (partint de projectes concrets) i la resta préstecs.

Els 70.000 milions d'inversions s'articulen en dos mecanismes: el de "Recuperació i Resiliència" (MRR), que és el més important, constitueix el nucli del Fons de Recuperació i està dotat amb uns 60.000 milions per a Espanya, i el mecanisme React EU, dotat amb 12.000 milions d'euros, que té com a objectiu promoure la recuperació ecològica, digital i resilient de l'economia.

Espanya concentrarà l'esforç de mobilització de les inversions en els primers tres anys (2021-2023), per maximitzar el seu impacte sobre la reconstrucció ràpida de l'economia amb plans que contribueixin a sortir reforçats de la crisi generada pel coronavirus. Posteriorment, se sol·licitaran els 70.000 milions d'euros restants en préstecs per complementar el finançament dels projectes en marxa.

Àrees de finançament

transformació digital

Les mesures incloses en els plans i pressupostos estan travessades per quatre eixos: transició ecològica, transformació digital, cohesió social i territorial, i igualtat de gènere. Al seu torn, aquests quatre eixos es projecten en deu polítiques palanca que afecten diferents àmbits de l'activitat econòmica.

Aquestes palanques es concreten en un total de trenta components que articulen els programes d'inversions i reformes. En total, el Pla recull fins a 212 mesures, de les quals 110 són inversions i 102 reformes.Cursos sobre la gestió d'ajudes europees

Cursos NEXT GENERATION

Dins els recursos d'AENOR Project Trust, hem inclòs un curs sobre gestió d'ajudes europees, una formació per identificar els eixos prioritaris per al desenvolupament dels projectes i els mecanismes per accedir a les ajudes.