Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de medi ambient>Gestió ecodisseny 14006
Certificació ISO 14006 gestió de l'ecodisseny

Certificació ISO 14006 gestió de l'ecodisseny

Certificació ISO 14006 gestió de l'ecodisseny
​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La gestió sostenible comença pel disseny

Ecodissenyar és identificar, en el moment mateix en què es projecta un producte/servei, tots els impactes ambientals que es poden produir en cadascuna de les fases del seu cicle de vida per tal d'intentar reduir-los al mínim, sense menyscabament de la seva qualitat i les seves aplicacions.

El certificat d'ecodisseny d'AENOR demostra que l'organització ha adoptat un sistema de gestió per identificar, controlar i millorar de manera contínua els aspectes ambientals dels seus productes i/o serveis, facilitant informació als seus clients sobre els productes que han incorporat millores ambientals a través del disseny, d'acord amb la norma UNE-EN ISO 14006​.

Beneficis interns per a la vostra organització:

  • Garantia que l'organització compleix la legislació ambiental que li és aplicable, incloent els requisits ambientals legals referents als seus productes i/o serveis.
  • Garantia que gestiona el disseny i el desenvolupament dels seus productes i/o serveis de manera que tots aniran millorant ambientalment de manera continuada en el temps.
  • Reducció de costos (consum de materials, millores en els envasos i embalatges, etc.)

Beneficis davant els vostres clients:

  • Innovació de productes i, per tant, diferenciació en el mercat d'aquests.
  • Resposta a les necessitats i expectatives dels clients. Per exemple, en concursos públics.
  • Millora de la imatge del producte i de la pròpia organització.

La certificació d'ecodisseny és aplicable a tots els sectors on es dissenyin o redissenyin productes i/o serveis. Avui dia, els sectors que més poden estar interessats són els afectats per la política integrada de producte de la Unió Europea o aquells que participen en concursos públics i hagin de donar resposta a consideracions ambientals incloses en les clàusules o exigències del mercat. En són exemples sectors com ara els productes que utilitzen energia, automoció, químic, mobiliari, construcció o estudis d'arquitectura, etc.

Els sistemes de gestió d'ecodisseny es poden auditar conjuntament amb els sistemes de gestió de la qualitat UNE-EN ISO 9001 i/o de gestió ambiental UNE-EN ISO 14001, ja que la norma UNE-EN ISO 14006​és complementària a aquestes.

L'experiència adquirida per les empreses del sector que s'han certificat ja per la norma UNE-EN ISO 9001 o per la norma UNE-EN ISO 14001 és molt vàlida per afrontar aquesta nova certificació i, per tant, això fa que es pugui incorporar la verificació dels requisits d'ecodisseny com a part de les auditories de seguiment i renovació d'aquestes normes, amb la consegüent reducció de temps d'auditoria i costos.


Una vegada superat el procés de certificació, si el sistema implantat s'adequa als requisits de la norma UNE-EN ISO 14006, la vostra organització obté:

  • El certificat AENOR de gestió d'ecodisseny.
  • La llicència d'ús de la marca AENOR d'ecodisseny.

A més, en aquells casos en els quals l'organització fabriqui els productes ecodissenyats, s'ofereix la possibilitat d'acompanyar el vostre certificat amb:

  • Un Annex de Productes Ecodissenyats
  • Una Declaració del Producte Ecodissenyat

Marca AENOR d'ecodisseny UNE-EN ISO 14006

Marca AENOR d'ecodisseny UNE-EN ISO 14006​​ 


Des de l'any 2011 AENOR ve prestant els seus serveis de certificació sota aquesta norma i ha concedit més de 100 certificats d'ecodisseny. AENOR és líder en aquestes certificacions i és la referència tècnica tant a Espanya com en l'àmbit internacional.​

​​

Curs: L'Ecodisseny i l'Economia Circular. La norma ISO 14006

Gestió de les reclamacions