Salta navegació principal

Solucions globals clima

Clima

Solucions per a la gestió del carboni, amb AENOR

Des de l'aprovació del Protocol de Kyoto el 1997, i molt especialment des de la seva entrada en vigor el 2005, les organitzacions, independentment de la seva mida i localització geogràfica, han anat incorporant la variable carboni a la seva gestió. Parlem, per tant, de la gestió del carboni i ens referim a les accions de càlcul, reducció o compensació de l'impacte ambiental de les activitats, productes i serveis en termes de variable CO₂.

AENOR ofereix el catàleg més extens de normes, formació i certificació que permeten a una organització, en les activitats que presta o els productes que desenvolupa o comercialitza, acreditar aquest compromís amb el canvi climàtic, minimitzar l'impacte i afavorir la millor gestió dels recursos.

El suport d'AENOR a aquests compromisos permet assegurar internament l'efectivitat de les accions, així com generar confiança entre tots els seus interlocutors.

Normes, formació i certificació et donen una visió global de tota l'oferta de serveis i productes AENOR en la gestió del carboni:


Solucions per verificar el càlcul d'emissions

NORMES
  • UNE-EN ISO 14064-1:2019. Gasos amb efecte d'hivernacle. Part 1: Especificació amb orientació, en l'àmbit de les organitzacions, per a la quantificació i l'informe de les emissions i remocions de gasos amb efecte d'hivernacle.

Comprar la norma >

  • UNE-EN ISO 14064-2:2019. Gasos amb efecte d'hivernacle. Part 2: Especificació amb orientació, a nivell de projecte per a la quantificació, el seguiment i l'informe de la reducció d'emissions o l'augment en les remocions de gasos amb efecte d'hivernacle. (ISO 14064-2:2019).

                 Comprar la norma >

  • UNE-EN ISO 14067:2019. Gasos amb efecte d'hivernacle. Petjada de carboni de productes. Requisits i directrius per a la quantificació. (ISO 14067:2018).

Comprar la norma >

  • UNE-ISO/TR 14069:2015 IN. Gasos amb efecte d'hivernacle. Quantificació i informe de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per a les organitzacions. Orientació per a l'aplicació de la norma ISO 14064-1.

Comprar la norma >

  • UNE-ISO 14080:2019. Gestió de gasos amb efecte d'hivernacle i activitats relacionades. Marc de referència i principis de les metodologies per a accions climàtiques

Comprar la norma >

CURSOS

CERTIFICACIÓSolucions per a la reducció i compensació d'emissions

NORMES
  • UNE-EN ISO 50001:2018. Sistemes de gestió de l'energia. Requisits amb orientació per al seu ús. (ISO 50001:2018)

Comprar la norma >

  • UNE-ISO/TR 14069:2015 IN. Gasos amb efecte d'hivernacle. Quantificació i informe de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per a les organitzacions. Orientació per a l'aplicació de la Norma ISO 14064-1

Comprar la norma >

  • UNE-ISO 14080:2019. Gestió de gasos amb efecte d'hivernacle i activitats relacionades. Marc de referència i principis de les metodologies per a accions climàtiques

Comprar la norma >


CERTIFICACIÓ

Ajudes per a la reducció d'emissions:

Altres solucions complementàries

En gestió ambiental global
  • UNE-EN ISO 14001:2015. Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb orientació per al seu ús. (ISO 14001:2015)
  • EMAS  Reglament CE 1221/2009Solucions per a la gestió del carboni, amb AENOR

Avícola Coliumo aposta per la verificació de CO2

Més informació

Petjada de carboni per complir amb la Llei del canvi climàtic

Més informació

Clima