Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de R+D+I>Projectes R+D+I
Certificació de projectes d'R+D+I

Certificació de projectes d'R+D+I

Certificació de projectes d'R+D+I
​​

​​​Màxima fiabilitat en la certificació de projectes d'R+D+I

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Permet identificar les activitats susceptibles de ser considerades R+D+I en les empreses i facilitar l'accés a importants deduccions fiscals.

La certificació de projectes de R+D+I d'AENOR permet a empreses i organismes, independentment de la seva mida o del sector econòmic a què pertanyin, identificar les activitats que fan, susceptibles de ser considerades R+D+I.

Aquest certificat facilita l'accés a les deduccions fiscals que preveu la Llei de l'impost de societats per a activitats d'R+D+I, tal com es defineix en l'article 35 del text refós de la Llei d'impostos de societats (RDL 4/2004 I actualitzacions), permetent l'obtenció de l'informe motivat del Ministeri d'Economia i Empresa, vinculant per al Ministeri d'Hisenda (Reial decret 1432/2003, de 21 de novembre, pel qual es regula l'emissió d'informes motivats relatius al compliment de requisits científics i tecnològics, a l'efecte de l'aplicació i interpretació de deduccions fiscals per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica, i les seves modificacions).

La sol·licitud de l'informe motivat és voluntària, però si se sol·licita és obligatori presentar el certificat corresponent.

La norma UNE ​​166001 és una guia per a la correcta gestió de projectes de R+D+I. La certificació de projectes de R+D+I de conformitat amb aquesta norma permet que les empreses obtinguin puntuació extra en licitacions de les diferents administracions (general de l'Estat, autonòmiques i locals), en demostrar que es disposa de tecnologies pròpies certificades per al seu ús en objecte de licitació.

La norma UNE 166001 i/o el Reial decret 1432/2003 són les referències per definir, documentar i desenvolupar projectes d'R+D+I, inclosos els aspectes relatius a la gestió del projecte i a la posterior explotació dels resultats.

La certificació de projectes de R+D+I pot ser de tres tipus:

  • Certificat de continguts. Es determina la conformitat del projecte amb el Reial decret 1432/2003 i/o la norma UNE 166001 i s'estableix, mitjançant un informe tècnic d'acord amb la Llei de l'impost de societats, el contingut en R+d i en innovació del projecte.
  • Certificació de continguts i execució. Per a projectes en execució o finalitzats. A més del que ha inclòs en el primer tipus es verifica l'execució del projecte i les despeses derivades d'aquest.
  • Certificació de seguiment. Per a projectes plurianuals. Es verifica l'execució anual del projecte i el manteniment de la seva natura (R+d i/o IT) mitjançant l'estudi de les possibles desviacions tècnic-econòmiques.

La norma UNE 166001 és d'utilitat especial per a totes aquelles organitzacions que facin activitats d'R+D+I, independentment de la seva mida i la seva activitat.

Certificat de projecte de R+D+I  per a la seva presentació, juntament amb l'informe tècnic corresponent i l'auditoria comptable, al Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat (per a deduccions fiscals) o Foment (licitacions).​​

AENOR està acreditada per a la certificació de projectes de R+D+I. Des de l'any 2002 AENOR ha emès més de 3.400 certificats de projectes d'R+D+I.​

AENOR té personal propi altament qualificat tant per a l'auditoria tècnica com comptable que juntament amb la seva xarxa d'experts pertanyents a les principals universitats i centres de recerca d'Espanya li permet certificar projectes en 97 àrees cientificotecnològiques.