Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Certificació i reglamentació>Resposta de les instal·lacions d'energia fotovoltaica davant de forats de tensió
Resposta de les instal·lacions d'energia fotovoltaica davant de forats de tensió

Resposta de les instal·lacions d'energia fotovoltaica davant de forats de tensió

Resposta de les instal·lacions d'energia fotovoltaica davant de forats de tensió
​​​​​​​L'objectiu d'aquesta certificació és assegurar el compliment de la legislació i contribuir a l'estabilitat del sistema elèctric​​​​​​​​​

L'objecte és certificar la capacitat de les instal·lacions de generació d'energia elèctrica que utilitzin l'energia fotovoltaica com a font exclusiva d'energia primària (grup b.1.1. del Reial decret 661/2​​​​​007), per mantenir-se acoblades al sistema elèctric, sense patir desconnexió a causa dels forats de tensió directament associats a l'existència de curtcircuits correctament oberts que puguin presentar-se en el sistema elèctric.

Aquesta certificació s'adreça a les empresa​​s titulars de les instal·lacions de generació d'energia elèctrica que utilitzin l'energia fotovoltaica com a font exclusiva d'energia primària (grup b.1.1.. del Reial decret 661/2007)​.

AENOR està acreditat per ENAC (01/C-PR130​​) per a la certificació de la resposta de les instal·lacions d'energia eòlica davant forats de tensió.​​

Per a la concessió del certificat de conformitat de la resposta davant el forat de tensió de les instal·lacions fotovoltaiques es desenvolupen les següents activitats:

  • Assajos dels inversors tipus i (si escau) dels dispositius FACTS (Flexible AC Transmission Systems) instal·lats per assegurar el compliment dels requisits exigits.

  • Visita d'inspecció a la instal·lació fotovoltaica en què es comprova la implantació efectiva de les solucions que permeten complir aquests requisits.

  • Validació dels models tant dels inversors com dels dispositius FACTS.

  • Simulació del comportament de la instal·lació fotovoltaica davant el buit de tensió.​

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté els certificats​ de conformitat de compliment de la instal·lació fotovoltaica amb el procediment operatiu PO 12.3, requisits de resposta davant forats de tensió, aprovat per Resolució de 4 d'octubre del 2006, de la Secretaria General d'Energia​​

ISO 50001

Sistemes de gestió de l'energia

​​​​La certificació ISO 50001 assegura el control sistemàtic i la millora continua​ dels aspectes energètics