Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Marca AENOR N>Materials i equips elèctrics
Certificació Marca AENOR N, confiança en la seguretat de productes i equips elèctrics

Certificació Marca AENOR N, confiança en la seguretat de productes i equips elèctrics

Materials i equips elèctrics

El principal valor que aporta un producte elèctric certificat amb la marca AENOR N és la confiança que genera, tant en els consumidors finals com en els distribuïdors d'aquests productes, i és d'extraordinària rellevància per a ambdós. Com que el risc elèctric forma part de la mateixa naturalesa d'aquests dispositius, certificar els materials elèctrics és la millor manera d'avalar-ne la seguretat i el correcte funcionament.

Gràcies a la marca AENOR N, aquests riscos es minimitzen, ja que, per aconseguir aquesta certificació, els productes i equips elèctrics han estat sotmesos a proves i han superat estrictes controls dels processos productius a la fàbrica. A més d'aquestes proves, es fa un seguiment periòdic dels productes certificats a través dels inspectors d'AENOR o laboratoris reconeguts que avaluen mostres preses aleatòriament i fan assajos.

Els principals fabricants del sector confien en la marca AENOR N per certificar la seguretat elèctrica. Amb aquesta aporten valor als seus productes elèctrics i destinen els recursos necessaris per a la seva obtenció, ja que no és només una eina que facilita l'accés a diferents mercats dins i fora de les nostres fronteres, sinó que també és un suport per als seus materials, fabricats d'acord amb les normes d'aplicació.

Solucions AENOR en certificació de productes i equips elèctrics:

 1. Aparellatge i petit material elèctric (marca AENOR N, acords CCA, esquema CB, NTR)
 2. Il·luminació, equips similars i les seves instal·lacions (marca AENOR N, ENEC-01, ENEC+, acords CCA, esquema CB, NTR)
 3. Cables elèctrics (marca AENOR N, AENOR-Har, marcatge CE)
 4. Instal·lacions elèctriques: suports per a línies aèries, sistemes de conversió fotovoltaics
 5. Altres: certificació de buits de tensió (energia solar i fotovoltaica)
 

 

 


 

Seguretat en instal·lacions elèctriques

La marca AENOR N ded'instal·lacions elèctriques aporta un valor afegit als elements estructurals per a transport i distribució d'energia elèctrica, i és una certificació reconeguda per les companyies elèctriques que gaudeix de reconeixement internacional.

AENOR certifica la seguretat elèctrica d'instal·lacions d'energia fotovoltaica i eòlica

AENOR certifica el compliment dels requisits establerts en el procediment d'operació PO 12.3 i els reials decrets: RD 1565/2010 i RD 661/2007 per les instal·lacions elèctriques de conversió fotovoltaica. Prèviament a l'emissió del certificat de conformitat per a aquestes instal·lacions, AENOR comprova el compliment dels requisits aplicables per a la qualitat del subministrament elèctric en el sistema a partir de l'energia solar.

Així, el seu posseïdor acredita la correcta execució i el compliment dels requisits exposats en els reglaments en vigor, com el procediment d'operació PO12.3 Requisits de resposta davant buits de tensió i els reials decrets:

 • RD 1565/2010 pel qual es regulen i modifiquen determinats aspectes relatius a l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial
 • RD 661/2007pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial

Per fer-ho, en el cas de la certificació dels sistemes de conversió fotovoltaics, cal comptar amb un organisme notificat com ara AENOR, que certifiqui la instal·lació elèctrica, d'aplicació obligatòria a instal·lacions amb una producció més gran de 2 MW. Les certificacions d'AENOR de la resposta de les instal·lacions fotovoltaiques davant els buits de tensió exigeixen un seguiment periòdic de cinc anys, d'acord amb els requisits exigits en el PO12.3.

L'objectiu de la certificació de les instal·lacions d'energia fotovoltaica i eòlica davant buits de tensió és comprovar el compliment de la legislació i contribuir a l'estabilitat del sistema elèctric.

Així, AENOR certificar la capacitat de les instal·lacions de generació d'energia elèctrica que utilitzin l'energia fotovoltaica o eòlica com a font exclusiva d'energia primària (grup b.1.1 del Reial decret 661/2007), per mantenir-se acoblades al sistema elèctric, sense experimentar desconnexió a causa dels buits de tensió directament associats a l'existència de curtcircuits correctament resolts que puguin presentar-se en el sistema elèctric.

Per fer-ho, AENOR disposa de l'acreditació de l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) (01/C-PR130).

Instal·lacions elèctriques cobertes:

1. Elements estructurals per a transport i distribució d'energia elèctrica

 • Suports de gelosia
 • Suports tubulars
 • Pals de formigó
 • Pals reforçats de fibra de vidre
 • Ferramentes, grapes, aïlladors, folres de protecció antielectrocució de l'avifauna

2. Sistemes de conversió fotovoltaics de l'energia solar

 • Mòduls fotovoltaics (FV) de silici cristal·lí per a ús terrestre de conformitat amb la norma UNE-EN 61215
 • Mòduls fotovoltaics (FV) de làmina prima per a aplicacions terrestres de conformitat amb la norma UNE-EN 61646
 • Mòduls i sistemes fotovoltaics de concentració (CPV) de làmina prima per a aplicacions terrestres de conformitat amb la norma UNE-EN 61646
3. Instal·lacions d'energia fotovoltaica i eòlica davant de forats de tensió
 • Instal·lacions fotovoltaiques1 i eòliques2 que formin part d'agrupacions de potència superior a 2 MW*
  1. De conformitat amb el Reial decret 1565/2010, de 19 de novembre, en el qual s'especifica l'obligatorietat de complir amb el que s'ha exigit en el procediment d'operació PO 12.3 (aprovat en Resolució de 4 d'octubre de 2006 de la Secretaria General d'Energia del Ministeri d'Indústria Turisme i Comerç).
  2. De conformitat amb el Reial decret 661/2007 de 25 de maig, en el qual s'especifica l'obligatorietat de complir amb el que s'ha exigit sobre això en el procediment d'operació PO 12.3 (aprovat en Resolució de 4 d'octubre de 2006 de la Secretaria General d'Energia del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç).
 
 
Testimoni

Logotip Cinemat Jesús Barrado Aguado, R&D Electromagnetic Product Supervisor

Des de la seva fundació, a ELT hem estat fermament compromesos amb la qualitat del nostre producte. Per això, creiem en el valor que aporta la certificació de producte i en concret les marques N i ENEC, per la confiança que generen en els nostres clients externs i interns. Amb caràcter extern, per tenir el prestigi i la independència d'AENOR, que inspecciona regularment la fabricació per assegurar que es compleixen els requisits especificats en els reglaments de la marca i en les normes internacionals. En l'àmbit intern, el manteniment de la certificació de producte i les visites d'inspecció d'AENOR es veuen com una clara oportunitat de millora contínua dels nostres processos, gràcies a la mirada crítica constructiva del tècnic d'AENOR que, encara que no pertany a l'empresa, la coneix amb profunditat. En resum, la certificació N d'AENOR i la marca ENEC són eines de valor molt importants per a ELT, ja que facilita l'entrada en els mercats a empreses que, com ELT, tenen una clara vocació exportadora.”

 


Ricardo Pomatta - ANFALUM

 

Óscar Querol - (AFME)

Amb la N no hi ha sorpreses
Coneix els beneficis de la Marca AENOR N de producte

Estructura d'un pont, empreses constructores

Més informació​​​​