Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Marcatge CE>Equips de protecció individual
Marcatge CE d'equips de protecció individual

Marcatge CE d'equips de protecció individual

Equips de protecció individual (EPI)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Accés al mercat europeu d'equips de protecció individual​

A la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu, la comercialització dels equips de protecció individual (EPI) ha de complir els criteris tècnics recollits al Reglament UE 2016/425 (que modifica la Directiva 89/686/CEE). És aplicable als fabricants d'equips de protecció Individual, o els seus representants autoritzats, importadors, etc., que són els responsables de la conformitat amb els seus requisits.

Comercialització d'equips de protecció individual (EPI)

El marcatge CE i la declaració UE de conformitat asseguren la lliure circulació dels EPI al mercat europeu. La comercialització d'EPI, i segons el tipus de risc per a què protegeixen, pot exigir que un organisme notificat com AENOR emeti un certificat de conformitat amb el tipus basada en l'assegurament de la qualitat del procés de producció (mòdul D).

AENOR està notificat per a la verificació de la conformitat dels EPI de categories II i III, segons els mòduls B i D: Examen UE de tipus i assegurament de la qualitat del procés de producció.

Per als fabricants d'equips de protecció individual, el marcatge CE i la declaració UE de conformitat els permet accedir sense restriccions al mercat europeu, la qual cosa evita barreres tècniques. El marcatge CE també es reconeix en altres mercats a escala global.

Per al consumidor, el marcatge CE li assegura que el producte no compromet la seva seguretat i li garanteix uns graus de seguretat comuns a tot Europa.

Els requisits i mòduls d'avaluació de la conformitat estan descrits en el Reglament UE 2016/425 d'EPI.

Pel que fa a la certificació, AENOR està acreditat i notificat per avaluar la conformitat del model tipus amb els requisits del Reglament UE 2016/425 (mòdul B) i de l'assegurament de la qualitat del procés de producció (mòdul D).

​Les visites​​​​ d'auditories s'integren de manera senzilla en les auditories clàssiques ISO 9001 i estan certificades per AENOR o altres organismes.


Marca AENOR N de qualitat

Productes de seguretat i protecció

La confiança d'AENOR per a protecció contra incendis​​​​​​​​, seguretat física i seguretat individual i col·lectiva​

ISO 9001

Sistemes de gestió de la qualitat

​​​​La certificació ISO 9001 ​es pot integrar amb la certificació de marcatge CE​​​​