Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Marcatge CE>Equips de protecció individual
Marcatge CE d'equips de protecció individual

Marcatge CE d'equips de protecció individual

Equips de protecció individual (EPI)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Accés al mercat europeu d'equips de protecció individual​

A la Unió Europea i a l'espai econòmic europeu la comercialització dels equips de protecció individual (EPI) ha de complir els criteris tècnics que recull la Directiva 89/686/CEEÉs aplicable als fabricants d'equips de protecció individual, o els seus representants autoritzats, importadors, etc., que són els responsables de la conformitat amb els seus requisits.

El marcatge CE i la declaració CE de conformitat asseguren la lliure circulació dels EPI en el mercat europeu. La comercialització d'EPI pot exigir que es disposi d'un organisme notificat, com ara AENOR, el qual, segons el tipus del perill del que protegeixen, emeti un certificat de conformitat segons l'article 11-B: Sistema de garantia de qualitat CE de la producció amb vigilància.

AENOR està notificat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i acreditat per l' Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) per a aquesta certificació.

​Per als fabricants d'equips de protecció individual, el marcatge CE i la Declaració CE de Conformitat els permet accedir sense restriccions al mercat europeu, la qual cosa evita barreres tècniques. El marcatge CE també es reconeix en altres mercats a escala global.

Per al consumidor, el marcatge CE li assegura que el producte no compromet la seva seguretat i li garanteix uns graus de seguretat comuns a tot Europa.


​Els esquemes de certificació estan descrits en la Directiva 89/686/CEE.

Pel que fa a la certificació, AENOR està notificat per a la verificació de la conformitat dels EPI de categoria III, segons l'article 11-B Sistema de garantia de qualitat CE de la producció amb vigilància.

​Les visites​​​​ d'auditories s'integren de manera senzilla en les auditories clàssiques ISO 9001 i estan certificades per AENOR o altres organismes.

Marca N de qualitat

Productes de seguretat i protecció

La confiança d'AENOR per a protecció contra incendis​​​​​​​​, seguretat física i seguretat individual i col·lectiva​

ISO 9001

Sistemes de gestió de la qualitat

​​​​La certificació ISO 9001 ​es pot integrar amb la certificació de marcatge CE​​​​

​​

Per a més informació

Contacta