Salta navegació principal
Benestar animal d'explotacions ramaderes i escorxadors

Benestar animal d'explotacions ramaderes i escorxadors

El benestar animal, aspecte fonamental en la cadena alimentària

L'esquema de certificació en Benestar Animal WELFAIR™ basat en els referencials Welfare Quality i Awin® certificat per AENOR especifica els requisits que han de complir les explotacions ramaderes i escorxadors, si escau, en matèria de Benestar Animal. A diferència d'altres esquemes de benestar animal, les auditories es basen en l'observació directa de l'animal, mitjançant l'avaluació de 4 principis: bona alimentació, bon allotjament, bona salut i comportament apropiat. Dins d'aquests 4 principis, s'identifiquen 12 criteris de benestar animal diferents però complementaris entre si.

Cada espècie animal és avaluada d'acord amb els protocols Welfare Quality i AWIN® per auditors experts en cada espècie animal, autoritzats i qualificats per l'esquema Welfair™

Després de l'avaluació detallada, s'obté una puntuació que donarà lloc al nivell en què es troba la granja i/o l'establiment auditat, en el cas de superar-se el nivell mínim establert per a cada cas, i partint en qualsevol moment del compliment amb els requisits legals d'aplicació, s'obtindrà la certificació. Aquesta certificació garanteix els requisits establerts en Welfare Quality i AWIN®, garantint una auditoria exhaustiva en totes les fases de producció i la màxima informació i transparència al consumidor. La millora contínua, l'autocontrol i la traçabilitat, són aspectes que també són coberts per la certificació de forma exhaustiva.

Així mateix, AENOR es troba autoritzat per l'Organització Interprofessional Agroalimentària del Porcí de Capa Blanca (d’ara endavant INTERPORC) i per la Interprofessional de l'oví i cabrum de carn (INTEROVIC).

La Marca de Garantia (propietat d'INTERPORC), té com a objecte garantir al consumidor que els productes derivats del porcí, identificats amb aquesta marca, procedeixen d'operadors que han complert amb els requisits establerts per INTERPORC, relatius al benestar animal, a la bioseguretat i a la traçabilitat a través del seu Reglament Tècnic.

De la mateixa manera, la certificació d'INTEROVIC, té com a objectiu que la carn i els productes derivats de l'oví i cabrum de carn comptin amb la garantia de complir amb tots els requisits relatius al benestar animal i la traçabilitat.

Certificació Welfair™ basada en Welfare Quality i AWIN®, certificació de Criança Lliure d'Antibiòtics, certificació sobre el sistema de gestió per a un ús prudent d'antibiòtics, Benestar Animal I Bioseguretat “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS, Benestar Animal i Traçabilitat INTEROVIC “AWIS”, certificació de Traçabilitat des de Granja.


  • Certificat de conformitat d'AENOR partint dels referencials descrits
  • Certificat i llicència d'ús de la marca de Benestar Animal WELFAIR™


Marca AENOR Conform de benestar animal Marca AENOR Conform de benestar animal
 
 
 

AENOR ha certificat a empreses referents de diversos sectors, en matèria de benestar animal, AENOR, l'entitat de certificació de referència a Espanya, ja ha certificat el Benestar Animal de més de 5.000 explotacions ramaderes escorxadors i indústries de diferents espècies al nostre país de conformitat amb els protocols Welfare Quality i AWIN®, així com a la resta de referencials d'aplicació.

Solucions AENOR per al sector primari - RamaderInforme tendències de consum i la relació amb el benestar animal

Nova Guia 9001 constructora  

Curs: Certificació de Benestar Animal d'AENOR basada en Welfare Quality i AWIN® Certificació WELFAIR

Gestió de les reclamacions