Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Certificació i reglamentació>Resposta de les instal·lacions d'energia eòlica davant forats de tensió
Resposta de les instal·lacions d'energia eòlica davant forats de tensió

Resposta de les instal·lacions d'energia eòlica davant forats de tensió

Resposta de les instal·lacions d'energia eòlica davant forats de tensió
​​​​​​​​L'objectiu d'aquesta certificació és assegurar el compliment de la legislació i contribuir a l'estabilitat del sistema elèctric​​​​​​​​​

L'objecte és certificar la capacitat de les instal·lacions de generació d'energia elèctrica que utilitzin l'energia eòlica com a font exclusiva d'energia primària (grup b.2 del Reial decret 661/2007), per mantenir-se acoblades al sistema elèctric, sense patir desconnexió a causa dels buits de tensió directament associades a l'existència de curtcircuits correctament oberts que es puguin presentar al sistema elèctric.​

Aquesta certificació s'adreça a les empreses titulars de les instal·lacions de generació d'energia elèctrica que utilitzin l'energia eòlica com a font exclusiva d'energia primària (grup b.2 del Reial decret 661/2007)​​.

AENOR està acreditat per ENAC (01/C-PR130) per a la certificació de la resposta de les instal·lacions d'energia eòlica davant buits de tensió.

Per a la concessió del Certificat de Conformitat de la resposta davant el forat de tensió dels parcs eòlics es desenvolupen les activitats següents:

  • Assajos en camp dels aerogeneradors tipus i (si escau) dels dispositius FACTS (Flexible AC Transmission Systems) instal·lats per assegurar el compliment dels requisits exigits.

  • Validació dels models tant dels aerogeneradors com dels dispositius FACTS.

  • Simulació del comportament de la instal·lació eòlica davant el forat de tensió.

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté els certificats de conformitat de compliment de la instal·lació eòlica amb el procediment operatiu PO 12.3, Requisits de resposta davant buits de tensió de les instal·lacions eòliques, aprovat per Resolució de d'octubre de 2006, de la Secretaria General d'Energia​

ISO 50001

Sistemes de gestió de l'energia

​​​​La certificació ISO 50001 assegura el control sistemàtic i la millora continua​ dels aspectes energètics