Salta navegació principal
Ets a: Home>Certificació>Certificació de producte>Marca N>Materials i equips elèctrics>Aparellatge i petit material elèctric
Marca N d'aparellatge i petit material elèctric
Marca N d'aparellatge i petit material elèctric per a instal·lacions de baixa tensió

Marca N d'aparellatge i petit material elèctric

Marca N d'aparellatge i petit material elèctric

​La marca N d'AENOR per a aparellatge i petit material elèctric certifica la conformitat amb les normes d'aplicació en seguretat elèctrica

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La certificació de producte d'AENOR aporta un valor afegit als productes, perquè els diferencia de la resta i possibilita que els consumidors els triïn i també que es puguin introduir en múltiples i exigents mercats fora d'Espanya.​

Per a la certificació d'aquests productes AENOR està acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC).

Una vegada obtinguda la marca N, en ser signant del CENELEC Certification Agreement (CCA), AENOR pot emetre Notification of Test Results (NTR) per a l'obtenció de les marques d'altres organismes signants com IMQ (Itàlia), VDE (Alemanya), LCIE (França), etc.

​​​PRODUCTES NORMES​​
Bases de presa de corrent​ UNE 20315​
​Clavilles​ UNE 20135
Interruptors per a instal·lacions​ UNE EN 60669​
​Interruptors automàtics per a funcionament
en corrent altern
UNE-EN 60898
Interruptors diferencials​
UNE-EN 61008
UNE-EN 61009​
Dispositius de connexió (regletes) ​ ​UNE-EN 60998
Dispositius de control elèctric
automàtics per a ús domèstic
UNE-EN 60730
​Sistemes de tubs per a conducció de cables UNE-EN 61386
Sistemes de safates portacables​UNE-EN 61537

​Els productes que ostenten la marca N són una garantia per a la societat que el producte és segur. Molts clients i mercats de tot el món ja confien en la nostra marca​​

​​Amb la certificació d'AENOR, tot és més senzill

  • Una marca de qualitat líder, que proporciona prestigi als seus productes i confiança als clients
  • La certificació d'AENOR facilita l'accés a nombrosos mercats

Garantia de compliment de requisits públics i privats

  • La marca N per a aquests productes és una marca que es reconeix en nombroses licitacions
  • De la reglamentació espanyola i de les directives europees

El procés de certificació, en essència, consisteix en:

  • Inspeccionar els centres de producció inicialment per comprovar que es disposa dels mitjans i que es fan els controls adequats durant la fabricació

  • Assajar els productes inicialment segons les normes d'aplicació en laboratoris acreditats.

  • Tots els productes que ostenten la marca AENOR sotmesos a seguiments anuals i els centres on es fabriquen s'inspeccionen almenys un cop l'any.​

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté:

  • Certificat AENOR del producte
  • Llicència d'ús de la marca AENOR de producte certificat
Logotip marca AENOR N de producte certificat  

Esquema CB

Reconeixement internacional d'assajos

​​​Facilita l'obtenció de marques de conformitat ​d'organismes de certificació internacionals

Notificació NTR

Reconeixement d'assajos

​​Facilita l'obtenció de marques de conformitat ​de organismes de certificació europeus

Passaport europeu

​​El marcatge CE és el passaport per a productes de construcció

​​​​​​El marcatge CE facilita l' accés a l'espai econòmic europeu​ dels productes de construcció