Salta navegació principal
Marca AENOR N d'aparellatge i petit material elèctric
Marca N d'aparellatge i petit material elèctric per a instal·lacions de baixa tensió

Marca AENOR N d'aparellatge i petit material elèctric

Marca AENOR N d'aparellatge i petit material elèctric

​La marca N d'AENOR per a aparellatge i petit material elèctric certifica la conformitat amb les normes d'aplicació en seguretat elèctrica

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La certificació de producte d'AENOR aporta un valor afegit als productes, perquè els diferencia de la resta i possibilita que els consumidors els triïn i també que es puguin introduir en múltiples i exigents mercats fora d'Espanya.​

Per a la certificació d'aquests productes, AENOR disposa de l'acreditació de l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) núm. 1/C-PR275 (es pot consultar el detall de l'abast acreditat vigent a la pàgina web de ENAC).

Una vegada obtinguda la marca N, en ser signant del CENELEC Certification Agreement (CCA), AENOR pot emetre Notification of Test Results (NTR) per a l'obtenció de les marques d'altres organismes signants com IMQ (Itàlia), VDE (Alemanya), LCIE (França), etc.


​​​PRODUCTES NORMES​​
Bases de presa de corrent​ UNE 20315​
​Clavilles​ UNE 20135
Interruptors per a instal·lacions​ UNE EN 60669​
​Interruptors automàtics per a funcionament
en corrent altern
UNE-EN 60898
Interruptors diferencials​
UNE-EN 61008
UNE-EN 61009​
Dispositius de connexió (regletes) ​ ​UNE-EN 60998
Dispositius de control elèctric
automàtics per a ús domèstic
UNE-EN 60730
​Sistemes de tubs per a conducció de cables UNE-EN 61386
Sistemes de safates portacables​UNE-EN 61537

​Els productes que ostenten la marca N són una garantia per a la societat que el producte és segur. Molts clients i mercats de tot el món ja confien en la nostra marca​​

​​Amb la certificació d'AENOR, tot és més senzill

  • Una marca de qualitat líder, que proporciona prestigi als seus productes i confiança als clients
  • La certificació d'AENOR facilita l'accés a nombrosos mercats

Garantia de compliment de requisits públics i privats

  • La marca N per a aquests productes és una marca que es reconeix en nombroses licitacions
  • De la reglamentació espanyola i de les directives europees

El procés de certificació, en essència, consisteix en:

  • Inspeccionar els centres de producció inicialment per comprovar que es disposa dels mitjans i que es fan els controls adequats durant la fabricació

  • Assajar els productes inicialment segons les normes d'aplicació en laboratoris acreditats.

  • Tots els productes que ostenten la marca AENOR sotmesos a seguiments anuals i els centres on es fabriquen s'inspeccionen almenys un cop l'any.​

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté:

  • Certificat AENOR del producte
  • Llicència d'ús de la marca AENOR de producte certificat
Logotip marca AENOR N de producte certificat  

Esquema CB

Reconeixement internacional d'assajos

​​​Facilita l'obtenció de marques de conformitat ​d'organismes de certificació internacionals

Notificació NTR

Passaport europeu

​​El marcatge CE és el passaport per a productes de construcció

​​​​​​El marcatge CE facilita l' accés a l'espai econòmic europeu​ dels productes de construcció