Salta navegació principal
Gestió del Risc UNE-ISO 31000

Gestió del Risc UNE-ISO 31000

Gestió del Risc UNE-ISO 31000

Gestió estratègica i global del risc Transformant el risc en oportunitat

El context en què es mouen les organitzacions és cada vegada més complex i les exigències dels grups d'interès són cada vegada més grans: qualitat de productes i serveis, protecció mediambiental, riscos operatius, financers, reguladors, control de costos, responsabilitat social, bon govern, prevenció de delictes i seguretat i salut dels empleats, entre d'altres.

La norma UNE-ISO 31000 estableix les directrius per gestionar el risc al qual s'enfronten les organitzacions i proporciona un enfocament comú per gestionar qualsevol tipus de risc, independentment del sector, mida de l'organització, incloent les preses de decisions a tots els nivells de l'organització.

La certificació AENOR sobre Gestió del Risc segons la UNE-ISO 31000 reconeix a les organitzacions que han implantat un model de risc seguint totes les directrius i recomanacions establertes en la norma de referència. S'enfoca principalment al risc corporatiu i permet avançar en la gestió d'uns altres tipus de riscos més específics com els operatius, jurídics, financers o estratègics. 

Una adequada gestió del risc permet a les organitzacions:

  • Millora i reducció de riscos operatius, estratègics, reputacionals, etc. per a l'organització.
  • Aporta confiança al mercat i dóna seguretat als òrgans de govern d'una organització.
  • S'aconsegueix que la incertesa es redueixi i s'optimitzin els resultats i els recursos.
  • Contribueix a estar preparats per respondre davant de situacions de crisi, reduir les seves conseqüències i recuperar la normalitat de les activitats principals en el menor temps possible, de manera que la continuïtat de l'organització no es vegi compromesa.
  • Organitzacions més conscients de la realitat, aconsegueixen una millora en la presa de decisions, sistematitzant-la i portant-la a terme segons la millor informació disponible.

La Gestió del Risc segons la UNE-ISO 31000és aplicable a qualsevol organització independentment de la seva mida, activitat, tipus de riscos i localització.

La certificació AENOR segons la UNE-ISO 31000 és perfectament compatible i integrable amb altres sistemes de gestió, ja que el concepte de risc és un aspecte comú en l'estructura d'alt nivell present en tots els sistemes de gestió reconeguts com a
ISO 9001, ISO 14001, ​ ISO45001 o qualsevol altre basat en el cicle PDCA i la millora contínua.

Una vegada superat el procés de certificació, l'organització obté:

  • Certificat de Gestió del Risc segons la UNE-ISO 31000.
  • Llicència d'ús de la marca AENOR de Gestió d'Emergències.
Marca AENOR Gestió del risc EA 31

Marca AENOR gestió del risc ISO 31000

AENOR inicia la certificació de Gestió del Risc amb l'especificació AENOR EA31 l'any 2013. El 2019, prop de 10 organitzacions disposen d'aquesta certificació que es troba en procés de transició cap a la novaUNE-ISO 31000:2018.

Aguas de Calpe és la primera organització a obtenir la certificació de Gestió del Risc segons la norma UNE-ISO 31000:2018


Descobreix tota la formació disponible de la norma ISO 31000

Cursos de formació